Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe avyttrar konsultverksamhet i Danmark

10:24 / 11 December 2015 Formpipe Press release

Formpipe avyttrar konsultverksamhet i Danmark

Formpipe har tecknat avtal med KMD A/S om försäljning av konsultverksamheten
för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Formpipe fullföljer med
detta sin strategi att renodla verksamheten till ett produktbolag, med konsult-
och leveranskapacitet kopplad specifikt till egenutvecklade programvaror. 

2014 bidrog denna del av verksamheten till cirka 10 % av nettoomsättningen och
uppvisade en lönsamhet i linje med övriga verksamheten. Formpipe bedömde i den
senaste kvartalsrapporten att dessa intäkter på helårsbasis kommer att halveras
med anledning av ett förlorat ramavtal till den största kunden inom området,
samt att det föreligger en generell prispress avseende timpriser för den här
typen av konsulttjänster, vilket ytterligare bidrar till minskande omsättning
och marginaler framöver. 

– Genom att vi förlorade vår största kund - som stod för hälften av
omsättningen för kundspecifika lösningar – försvårades möjligheten att driva
denna verksamhet lönsamt. En minskad volym har en mycket direkt effekt på
marginalerna i en mindre konsultorganisation som inte har möjlighet att
effektivt planera och fördela konsulttimmar i ett större antal andra projekt,
något som KMD har möjligheter att göra, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Historiskt har detta område uppvisat volatil omsättning och lönsamhet. Genom
avyttringen av denna verksamhet skapas därmed en mer förutsägbar och stabil
intäkts- och kostnadsmassa, i linje med den övriga verksamheten i bolaget. 

– Jag är övertygad om att KMD blir en utmärkt partner till våra nuvarande
konsultkunder och en bra arbetsgivare för våra konsulter. Vi kommer att ha ett
samarbete kring övergången för gemensamma kunder, vilket säkerställer
kontinuitet sett ur kundernas perspektiv. Det här är en bra affär för alla
inblandade; våra kunder, vår personal och våra aktieägare, fortsätter Christian
Sundin. 

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2,MDKK. Baserat på ett par konkreta
parametrar under 2016 kan även en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt
3,5 MDKK utfalla. Den avyttrade verksamheten omfattar medarbetare samt gällande
befintliga kundavtal och övergår till KMD omgående. I och med denna transaktion
kvarstår inga intäkter eller kostnader för Formpipe gällande detta
verksamhetsområde. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Om KMD A/S
KMD hör till Danmarks största it- och programvarubolag med kontor i Köpenhamn,
Århus, Odense och Aalborg. Huvuddelen av KMD:s intäkter härrör från egen
programvaruutveckling och verksamheten utvecklar och levererar it-lösningar
till kommuner, regioner, stat och privata bolag. KMS-koncernen har en årlig
omsättning på knappt 5 miljarder DKK och har cirka 3 000 anställda. 

OM FORMPIPE
Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/