Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

09:56 / 27 March 2014 Formpipe Press release

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”)
kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 april 2014, kl. 09.00, i Bolagets
lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm. 

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 -- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
   den 17 april 2014;
 -- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB,
   Årsstämma 2014, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per
   telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast,
   torsdagen den 17 april 2014 kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna
adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till
bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara
verkställd torsdagen den 17 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum. 

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall tillse att
sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt
utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för
aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan
behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före
årsstämman. 

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 48 934 588 aktier och
röster i Bolaget.Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
 8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
   balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 12. Valberedningens redogörelse över sitt arbete, förslag till styrelse,
   styrelseordförande och revisor jämte arvoden samt principer för utseende av
   valberedning
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
 16. Fastställande av principer för utseende av valberedning
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
   beslut om emission av aktier och konvertibler
 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva
   och överlåta egna aktier
 19. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
   befattningshavare
 20. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2014/2017 genom
   emission av teckningsoptioner
 21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa
   teckningsoptioner
 22. Stämmans avslutande

Val av ordförande (punkt 1)
Valberedningen, som inför årsstämman 2014 har bestått av Björn Franzon,
representant för Swedbank Robur fonder och ordförande i valberedningen, Erik
Hermansson, representant för Humle Småbolagsfond, Johan Strandberg,
representant för SEB Fonder, samt Bo Nordlander i egenskap av ordförande i
Bolaget, föreslår att årsstämman väljer advokat Johan Hessius från
Advokatfirman Lindahl till ordförande vid stämman. 

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny
räkning och att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2013. 

Valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande, revisor,
arvoden samt principer för utseende av valberedning (punkterna 13-16) 
Valberedningen föreslår följande:

Punkt 13 – Att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga
suppleanter. 

Punkt 14 – Att arvodet fastställs till 225 000kronor för styrelsens ordförande
och till 125 000 kronor för envar av de övriga av bolagsstämman valda
ledamöterna. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 725
000 kronor, vilket innebär en höjning av det totala arvodet jämfört med
föregående år då den totala ersättningen uppgick till 600 000 kronor. Höjningen
beror på att styrelsen föreslås att utökas med en ledamot. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 15 – Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bo
Nordlander, Kristina Lindgren, Jack Spira och Staffan Torstensson samt nyval av
Charlotte Hansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander. 

Att årsstämman beslutar om omval av det auktoriserade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som
hålls under 2015. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för
avsikt att utse auktoriserade revisorn Niklas Renström. 

Punkt 16 – Principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall bestå
av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de tre röstmässigt
största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i juni
under innevarande år. Dessa aktieägare utser vardera en representant som jämte
styrelseordföranden skall utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. 

För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej
önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av
fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens
ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets
förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i
valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än
en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i
förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande
inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara
ordförande för valberedningen. 

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall
valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att
ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall
omedelbart offentliggöras. 

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter det att valberedning
utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller två månader före kommande
årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att
utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna,
framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda
denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare
skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i
valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en
ledamot, dock till maximalt sju ledamöter. 

Vid behov skall Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens
arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för
att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier och konvertibler (punkt 17) 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets
aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10
procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2014.
Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av
hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller
kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på
marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå
intresse för teckning. 

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 17 krävs att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och
överlåta egna aktier (punkt 18) 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv
och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor. 

Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning skall erläggas
kontant. 

Överlåtelse av aktier får ske dels på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför NASDAQ OMX
Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med
eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt,
för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller
verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna
aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut. 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och
förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för
aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av
eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis
med Bolagets egna aktier. I det senare fallet skall Bolaget exempelvis kunna
använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande
av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och
Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för
befintliga aktieägare. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 18 krävs att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 19) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i
huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller
för avtal som ingås efter årsstämman 2014, eller där ändring sker i ersättning
därefter. Styrelsen har inte utsett något separat ersättningsutskott utan
istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor. 

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera
och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå
av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension,
avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på
individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda
mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den
individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som
huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation.
Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall
beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga
ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som
uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt
40 procent utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade
maximala tilldelnings- och utfallsgränser. För 2013 uppfylldes inte målen och
sålunda utgår ingen rörlig ersättning för räkenskapsåret 2013. Bolaget har
infört aktierelaterade incitamentsprogram riktat till hela personalen
(inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett
att främja Bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera
huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat
eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha
premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören
och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar
baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den verkställande direktörens
uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid
och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande
direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från
avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida
gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande
befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader. För
det fall Bolaget blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande som medför
att minst 30 procent av Bolagets aktier hamnar i samma aktieägares hand, har
den verkställande direktören, vid Bolagets eller den verkställande direktörens
uppsägning, rätt till ett särskilt avgångsvederlag motsvarande 12 fasta
månadslöner vid tidpunkten för uppsägningsbeskedet. Sådant avgångsvederlag är
avräkningsfritt, skall utbetalas i dess helhet vid anställningens upphörande
och ersätter det avgångsvederlag som den verkställande direktören normalt har
rätt till enligt sitt anställningsavtal. 

Styrelsens föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns
särskilda skäl för detta. 

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2014/2017 genom emission
av teckningsoptioner (punkt 20) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om incitamentsprogram 2014/2017
genom emission av teckningsoptioner till de anställda i Bolaget enligt
följande. 

Styrelsen för Bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att
Bolagets anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på
aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även
stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin
helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom
Bolaget. 

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2014/2017 beräknas uppgå
till högst cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget,
förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. 

Emissionen, vilken omfattar högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie
2014/2017, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på
följande villkor. 

1.          Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget skall emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption
ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 

2.          Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, uteslutande tillkomma samtliga anställda i Bolaget. 

Tilldelning skall ske enligt följande:

 -- Anställda i Bolaget skall vara garanterade en tilldelning om minst 4 000
   teckningsoptioner per tecknare.
 -- Efter tilldelning av de garanterade teckningsoptionerna till respektive
   tecknare skall de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga
   tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i
   förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro
   rata fördelningen skall det användas en viktning som innebär en begränsning
   till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd, med
   undantag för personer ingående i Bolagets ledningsgrupp (15 personer) där
   maximalt antal för viktningen uppgår till 40 000 teckningsoptioner per
   person. Det skall noteras att de angivna begränsningarna endast används vid
   pro rata-beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga
   tilldelningen.
 -- Slutlig avstämning av antalet tecknade teckningsoptioner enligt ovan skall
   göras av Bolagets styrelse vid teckningstidens utgång, varvid nödvändiga
   avrundningar skall göras enligt styrelsens beslut.

3.          Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
optionsvärderingsmodell per den 24 april 2014 baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga
volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under
perioden 17 april 2014 till och med 24 april 2014. 

4.          Tid för teckning

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 28 april 2014 till
och med den 9 maj 2014 på separat teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att
förlänga teckningstiden. 

5.          Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under
perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 19 maj 2017. 

6.          Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjanden av teckningsoption skall utgöras av
120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie
på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 17 april 2014 till och med 24 april
2014, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. 

7.          Tilldelningsbeslut och Betalning

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas
tecknare på eller omkring den 13 maj 2014. Betalning för teckningsoptionerna
skall ske kontant senast den 16 maj 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga
betalningstiden. 

8.          Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 100 000 kronor (förutsatt nuvarande
kvotvärde och att ingen omräkning skett de fullständiga villkoren för
incitamentsprogram 2014/2017). 

9.          Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar
främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett
väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv
värdeutveckling i Bolaget. 

10.         Bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

11.         Bolagsordning

Bolagets bolagsordning hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i
Stockholm. 

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna
kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 100 000 kronor genom utgivande av
högst 1 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med
förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt de
fullständiga teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya
aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 2,0 procent av det totala antalet
aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal
aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier
respektive röster i Bolaget före sådan emission. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 20 krävs att
beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa
teckningsoptioner (punkt 21) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under
tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna
fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den
genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära
anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt
200 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2012
(maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 100 000
stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att
teckna nya aktier i Bolaget för 9,66 kr per aktie under perioden från och med
den 16 februari 2015 till och med den 27 februari 2015. 

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan skall vara villkorat av att
varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta
utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för
nyteckning av aktier. Överteckning kan således inte ske. Exempel: Om
optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner
återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier.
Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner
återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda
teckningsoptioner för nyteckning av aktier. 

Styrelsens skall bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för
genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för
genomförande av detta beslut. 

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som
optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig
teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets
förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare. 

Övrigt
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören
skall lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig
skada för Bolaget. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om
tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 17 – 21 ovan samt
övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.formpipe.se
senast från och med fredagen den 4 april 2014. Kopior av nämnda handlingar
skickas även kostnadsfritt dels till de aktieägare som begär det och därvid
uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid
årsstämman. 

                    

             Formpipe Software AB (publ)

               Stockholm i mars 2014

                  Styrelsen_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 27 mars
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/