Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software på stort ramavtal för e-arkiv

14:11 / 19 June 2013 Formpipe Press release

FormPipe Software är utvald som leverantör på SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Ramavtalet gäller för fyra år och ramavtalets volym uppskattas av SKI till cirka 250 Mkr. Den uppskattade volymen inkluderar inte eventuella implementationskostnader.

Över 500 parter från kommuner, landsting, regioner och deras bolag är avropsberättigade på ramavtalet e-arkiv 2013. Ramavtalet är uppdelat i två delområden, e-arkiv som produkt och e-arkiv som tjänst.

På delområde e-arkiv som produkt har tolv leverantörer valts ut. Fem av dessa leverantörer erbjuder FormPipe Softwares produkt, FormPipe Long-Term Archive. På delområde e-arkiv som tjänst har åtta leverantörer valts ut varav två leverantörer erbjuder FormPipe Long-term Archive.

– Att vi finns med som leverantör på ramavtalet, både på egen hand och via ett flertal partners, är en kvalitetsstämpel för vår produkt Long-Term Archive. SKI:s upphandling sätter fokus på området e-arkiv och vi ser det som ett tecken på att investeringarna inom detta område kommer att ta fart på allvar, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer en avtalsspärr på tio dagar innan avtal kan undertecknas.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 19 juni 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF