Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Softwares incitamentsprogram kraftigt övertecknat

14:45 / 31 May 2013 Formpipe Press release

Årsstämman den 25 april 2013 beslutade om emission av 1 500 000 st teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom koncernen FormPipe Software. En option ger rätt att teckna en ny aktie. Incitamentsprogrammet blev kraftigt övertecknat. Av de erbjudna optionsrätterna har 64 procent tecknats av ledningsgrupperna i Sverige och Danmark och 36 procent av övrig personal.

– Det stora intresset för incitamentsprogrammet visar att våra anställda har ett mycket starkt förtroende för FormPipe, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Styrelsen anser att det främjar FormPipes långsiktiga intressen att bereda alla anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget. Styrelsen är därför mycket tillfreds med den goda anslutningen.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 150 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. För ytterligare information om programmets innehåll hänvisas till Formpipe Softwares hemsida www.formpipe.se.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 31 maj 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF