Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké januari-december 2012

08:45 / 28 February 2013 Formpipe Press release

Perioden 1 januari – 31 december 2012

-- Nettoomsättning 201,2 Mkr (112,5 Mkr) -- Systemintäkter 142,9 Mkr (105,3 Mkr) -- EBITDA1 57,7 Mkr (30,4 Mkr) -- EBITDA1-marginal 28,7 % (27,0 %) -- EBIT 28,6 Mkr (20,2 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 6,9 Mkr (- Mkr) -- Resultat före skatt 16,1 Mkr (20,0 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr (- Mkr) -- Resultat efter skatt 13,7 Mkr (14,7 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 10,5 Mkr (- Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,36 kr2 (0,56 kr2), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 0,28 kr2 (- kr2) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (25,4 Mkr)

Perioden 1 oktober – 31 december 2012

-- Nettoomsättning 87,3 Mkr (34,5 Mkr) -- Systemintäkter 53,9 Mkr (31,9 Mkr) -- EBITDA1 27,2 Mkr (9,3 Mkr) -- EBITDA1-marginal 31,2 % (26,9 %) -- EBIT 18,1 Mkr (6,4 Mkr) -- Resultat före skatt 15,8 Mkr (6,4 Mkr) -- Resultat efter skatt 8,6 Mkr (4,6 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr3 (0,18 kr3) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (9,8 Mkr)

1 Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och övriga jämförelsestörande poster av engångskaraktär.

2 Beräknas på genomsnittligt antal aktier under perioden 38 254 (24 935) tusen stycken.

3 Beräknas på genomsnittligt antal aktier under perioden 48 935 (25 053) tusen stycken

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 februari 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF