Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software fullbordar förvärvet av danska Traen

18:00 / 31 July 2012 Formpipe Press release

PRESSMEDDELANDE, 31 JULI 2012

FormPipe Software har idag fullbordat det tidigare offentliggjorda förvärvet av Traen. FormPipe Software har förvärvat samtliga aktier i Traen för cirka SEK 300 miljoner på kassa- och skuldfribasis. Förvärvet har finansierats genom en företrädesemission om cirka SEK 125 miljoner samt bankfinansiering.

Genom företrädesemissionen har antalet aktier och röster i FormPipe Software ökat med 36 700 941och därmed uppgår det totala antalet aktier och röster till 48 934 588 per den 31 juli 2012.

Stockholm, den 31 juli 2012 FormPipe Software AB (publ)

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare till FormPipe Software. Lindahl är legal rådgivare till FormPipe Software.

För ytterligare information kontakta

Christian Sundin, VD för FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

För mer information om Bolaget, vänligen se; www.formpipe.se

FormPipe Software AB (publ), org.nr. 556668-6605 Box 231 31, 104 35 Stockholm Telefon: +46 8 555 290 60

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 18.00 den 31 juli 2012.

Om FormPipe Software

FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande eller information häri får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till, och riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig i, USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja teckningsrätterna, aktierna eller de betalda tecknade aktierna, och får inte reproduceras på något sätt, i sin helhet eller delvis.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FormPipe Software. Ett prospekt om företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på FormPipe Softwares hemsida.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande, eller information häri, varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande om att sälja aktier eller andra värdepapper, eller en uppmaning om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa, teckna eller sälja aktier eller andra värdepapper, skulle kräva ytterligare prospekt eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpningen av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.

FormPipe Software AB

Show as PDF