Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Information om FormPipe Softwares incitamentsprogram

09:49 / 25 May 2012 Formpipe Press release

Incitamentsprogram 2012/2015 Årsstämman den 27 mars 2012 beslutade om emission av teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom FormPipe Software-koncernen. En option ger rätt att teckna en ny aktie. Totalt tecknades 200 000 stycken varav 87 procent av optionsrätterna tecknades av ledningsgruppen.

Den volymviktade kursen var 14,50 kr per aktie under mätperioden 7/5 – 11/5. Därmed blir lösenpriset 17,40 kr per ny aktie. Teckningsperioden löpte 15/5 – 22/5, stängningskurs vid teckningsperiodens slut var 11,65 kr per aktie.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna beräknas aktiekapitalet öka med 20 000 kronor, motsvarande cirka 1,6 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 25 maj 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF