Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-mars 2012

08:45 / 19 April 2012 Formpipe Press release

Perioden 1 Januari – 31 Mars 2012

-- Nettoomsättning 28,1 Mkr (29,4 Mkr) -- Systemintäkter 25,7 Mkr (27,6 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar 6,0 Mkr (8,7 Mkr) -- Rörelseresultat 3,0 Mkr (6,6 Mkr) -- Rörelsemarginal 10,7 % (22,4 %) -- Resultat efter skatt 2,2 Mkr (4,9 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,18 kr (0,41 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 Mkr (12,6 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 april 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF