Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ett Bra Kvartal Med Fortsatt Tillväxt För Systemintäkter

09:38 / 21 April 2010 Formpipe Press release

ETT BRA KVARTAL MED FORTSATT TILLVÄXT FÖR SYSTEMINTÄKTER

Omsättningen för första kvartalet 2010 uppgick till 31,4 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr. Systemintäkterna ökade med 14,3 % till 26,3 Mkr.

Perioden 1 januari - 31 mars 2010Nettoomsättning uppgick till 31,4 Mkr (30,6 Mkr) en ökning med 2,7 %Systemintäkter uppgick till 26,3 Mkr (23,0 Mkr) en ökning med 14,3 %Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 8,7 Mkr (8,8 Mkr)Rörelseresultat uppgick till 6,4 Mkr (6,7 Mkr) med en rörelsemarginal om 20,4 % (22,0 %)Resultat efter skatt uppgick till 5,1 Mkr (5,1 Mkr) med en vinstmarginal om 16,3 % (16,6 %)Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,44 kr (0,43 kr)Perioden 1 oktober - 31 mars 2009Nettoomsättning 38,0 Mkr (36,0 Mkr)Omsättningstillväxt 5,5 % (54,6 %)Systemintäkter 31,7 Mkr (25,4 Mkr)Rörelseresultat före avskrivningar 12,3 Mkr (12,6 Mkr)Rörelseresultat 10,1 Mkr (10,4 Mkr)Rörelsemarginal 26,5 % (29,0 %)Resultat efter skatt uppgick 5,9 Mkr (8,0 Mkr)Resultat per aktie före utspädning 0,50 kr (0,68 kr)Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,2 Mkr (12,8 Mkr)

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

Vi hade god tillväxt för systemintäkterna under vårt första kvartal på Nasdaq OMX Nordic. Under kvartalet har flera kunder köpt vår lösning FormPipe OnDemand som sker via det så kallade molnet1 Med molnbaserade tjänster (”Cloud computing”) avses tillhandahållande av programvara via internet som en helhetslösning (inklusive drift, underhåll, hårdvara etc.) där kunden betalar utifrån utnyttjandegrad. . Här ser vi en allt större efterfrågan, något vi tror kommer att ge en allt större kundbas, eftersom kundens initiala investering är lägre blir därmed även tröskeln för att få tillgång till vår lösning betydligt lägre. Då vi känner oss trygga i att dessa nya kunder snabbt upplever de effektivitetsvinster vår lösning skapar så räknar vi med goda möjligheter till merförsäljning. På kort sikt ger dock försäljning via molnet en lägre intäkt än traditionell försäljning eftersom intäkten periodiseras över avtalstiden. Om dessa nya kunder köpt vår programvara på traditionellt sätt hade vår redovisade försäljning via licenser under kvartalet varit cirka 2,5 Mkr högre. Allt annat lika bedöms över tiden försäljning via molnet vara mer lönsamt.

Våra konsultintäkter fortsatte som planerat att minska även detta kvartal - helt i linje med vår strategi att renodla verksamheten till att bli ett produktbolag och istället sälja via partners och därmed låta dessa sköta leverans och anpassningar till slutkund. En omställning som ger oss möjligheten att växa snabbare genom att vi genom våra certifierade partners kan bearbeta flera delmarknader och branscher än vad som annars vore möjligt. Dessutom minskar risken i vår verksamhet med den här inriktningen. Omställningen fortsätter även 2010, vilket över tid ger betydligt ökade systemintäkter samtidigt som konsultintäkternas andel successivt minskar, något som dock kortsiktigt har en negativ påverkan på marginalen.

Under kvartalet har den sista tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av EFS Technology A/S betalats. Vi har en stark finansiell ställning utan räntebärande skulder och en nettokassa uppgående till 4,9 Mkr. Vår starka finansiella ställning och fortsatt förväntade starka kassaflöde skapar goda möjligheter för genomförande av strategiska förvärv.

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2010 notering vid nasdaq omx stockholm Den 19 januari tog FormPipe Software steget från First North och noterades som första bolag 2010 vid NASDAQ OMX Stockholm. Aktien återfinns på listan för mindre bolag - Small Cap. årsstämma På årsstämman den 16 mars togs bland annat följande beslut: Fasställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009. Utdelning om 0,50 kr per aktie. Omval av styrelseledamöterna Hans Möller, Bo Nordlander, Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson. Till styrelsens ordförande omvaldes Hans Möller. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier. Emission av teckningsoptioner för personalen. Återköp av teckningsoptioner i serien 2008/2010 Bemyndigande om återköp av teckningsoptioner ur serien 2009/2011. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. order från göteborgs universitet Avtal har tecknats med Göteborgs universitet avseende ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, FormPipe W3D3. Ordervärdet uppgår till 6 Mkr. order från skurups kommun Skurups kommun har tecknat avtal avseende produkten FormPipe-W3D3. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr. order avseende formpipe ondemand Åtta Värmlandskommuner har tecknat avtal gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering och e-tjänster. FormPipe OnDemand är en molntjänst. Avtalet är treårigt och det totala ordervärdet uppgår till 3,1 Mkr. order från södertörns högskola Södertörns högskola tecknar avtal med FormPipe Software gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering och e-tjänster. Totalt ordervärde uppgår till 1,5 Mkr. ökat antal aktier Till följd av lösen av teckningsoptioner 2008/2010 har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 268 323 stycken under mars 2010. Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 12 004 504 stycken. övertecknat incitamentsprogram Årsstämman den 16 mars 2010 beslutade om emission av 350 000 teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom FormPipe Software-koncernen. En option ger rätt att teckna en ny aktie. Programmet blev kraftigt övertecknat. V��sentliga händelser efter periodens utgång order från värmdö kommun Värmdö kommun tecknar avtal för ECM-produkten FormPipe W3D3 via FormPipe Softwares partner Fujitsu. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1 Mkr. Fujitsu står som tjänsteleverantör och ansvarar även för drift och förvaltning. Marknad

Den svenska ECM-marknaden för privat och offentlig sektor beräknas, enligt nya prognoser från Radar Group, uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor under 2010, varav cirka 340 Mkr utgörs av marknaden för ECM-programvara. Enligt statistik från Exido så gjordes det fler affärer på ECM-marknaden än beräknat under 2009 och den största andelen kom från nya affärer, ett tecken på att ECM är ett prioriterat område.

Även i Sverige är ökade regulatoriska krav en viktig drivkraft, vilket bland annat återspeglas i ökad efterfrågan från större svenska företag. Enligt Exidos statistik beräknar cirka 40 % av dessa göra nyinvesteringar inom ECM under 2010 (avser företag över 1000 anställda).

Offentlig sektor har enligt FormPipe Softwares bedömning kommit långt i användandet av ECM-produkter för att efterleva nya och reviderade lagkrav samt för att öka effektiviteten i verksamheten. Framgent bedömer dock Bolaget såväl som externa analysföretag att behovet av effektivare förvaltning kommer att leda till att offentliga Sverige tvingas till att utnyttja potentialen i IT-stödsystem ännu bättre än i dag. Enligt Exidos rapport bedöms 54 % av Sveriges kommuner, 68 % av statliga myndigheter och 31 % av Sveriges landsting att göra nyinvesteringar inom ECM under 2010. Detta ger FormPipe Software stora möjligheter med tanke på Bolagets redan ledande position inom dessa segment

Att 2010 är ett valår kan dock skapa viss osäkerhet från offentlig sektor runt investeringar. Vidare leder lågkonjunkturen till lägre skatteintäkter och därmed sämre finanser för offentlig sektor. Trots detta bedöms efterfrågan för ECM vara fortsatt stark. Analyshuset Exido bedömer att ECM-marknaden kommer växa mer än 5 % under 2010. Sista januari 2010 löpte ramavtalet ”Informationsförsörjning 2005” ut. Ny ramavtalsupphandling pågår men förväntas inte vara klar förrän under hösten 2010. Under första kvartalet har därför viss osäkerhet från kunderna inom offentlig sektor förekommit om hur de ska avropa våra produkter. FormPipe Softwares produkter återfinns dock att avropa på det gällande ramavtalet ”Programvaror & Tjänster” via flera av bolagets partners. framtid

Styrelsen anser att bolaget står väl positionerat för att fortsätta vinna marknadsandelar och med fortsatt god lönsamhet generera en organisk tillväxt större än marknaden. Fokus ligger på ökad licensförsäljning, som i sin tur genererar repetitiva intäkter samt accelererar hävstången i affärsmodellen.

Bolaget ser stora möjligheter att utnyttja sina erfarenheter från framgångarna inom offentlig sektor i Sverige gentemot nya marknader och kundsegment. Parallellt med fortsatt fokus på offentlig sektor bearbetas därför även andra kundsegment och länder, exempelvis Danmark och Norge. Finansiell information Intäkter januari - mars 2010 Intäkterna för perioden uppgick till 31,4 Mkr (30,6 Mkr) en ökning med 3 %. Systemintäkterna ökade med 14 % från föregående år och uppgick till 26,3 Mkr (23,0 Mkr). Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 10 % från föregående år och uppgick till 14,0 Mkr (12,8 Mkr), vilket motsvarade 45 % av nettoomsättningen.

Fördelning försäljningsintäkter, jan - mar 2010

Repetitiva intäkter rullande 12 månader, Mkr

Kostnader januari - mars 2010 Kostnaderna för perioden uppgick till 25,0 Mkr (23,8 Mkr) en ökning med 5 %. Personalkostnaderna uppgick till 15,4 Mkr (15,4 Mkr). Försäljningskostnader uppgick till 3,9 Mkr (2,8 Mkr) varav kostnader för underkonsulter och kommissioner till partners uppgick till 3,7 Mkr (2,5 Mkr). Resultat januari - mars 2010 Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr (6,7 Mkr) med en rörelsemarginal om 20,4 % (22,0 %). Resultat efter skatt uppgick till 5,1 Mkr (5,1 Mkr). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,44 kr (0,43 kr) för perioden.

Försäljning och rörelsemarginal (kvartal), Mkr

Finansiell ställning och likviditet likvida medel Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,9 Mkr (15,3 Mkr). Bolaget har per utgången av perioden inga räntebärande skulder (10,2 Mkr). Bolagets nettokassa uppgick således till 4,9 Mkr (5,1 Mkr).

Bolaget har en checkräkningskredit på totalt 20,0 Mkr som vid periodens utgång var outnyttjad (0,0 Mkr). eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 119,4 Mkr (112,6 Mkr), vilket motsvarade 10,17 kr (9,60 kr) per utestående aktie vid periodens slut. soliditet Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 69 % (56 %). Kassaflöde kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari - mars till 2,7 Mkr (11,1 Mkr). investeringar och förvärv Totala investeringar för perioden januari - mars uppgick till 7,7 Mkr (1,4 Mkr), varav kassaflödespåverkande investeringar uppgick till 6,3 Mkr (0,1 Mkr).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,1 Mkr (1,3 Mkr) och utgörs till 2,1 Mkr (1,3 Mkr) av aktiverade produktutvecklingskostnader och av 0,0 Mkr (0,1 Mkr) av investeringar i programvara.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 Mkr (0,1 Mkr).

Under perioden januari - mars har den sista tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av EFS Technology betalats med 5,4 Mkr. finansiering FormPipe Software har inga räntebärande lån och är vid periodens utgång skuldfritt.

Under perioden har utdelning betalats om 6,0 Mkr till bolagets aktieägare, motsvarande 0,50 kr per aktie.

Under perioden har teckningsoptionsprogrammet från 2008 gått till lösen vilket resulterat i att 268 323 st nya aktier har emitterats till ett värde om 4,2 Mkr, vilket medfört att aktiekapitalet har ökat med 26 832,30 kronor. Bolaget har vidare återköpt 232 043 st teckningsoptioner från samma serie till ett värde om 1,3 Mkr. Övrigt Medarbetare Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 78 personer (80 personer). risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer som inkluderar affärsmässiga och finansiella risker, finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2009. transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Interim Financial Reporting, och Årsredovisningslagen, samt i enlighet med det regelverk som Stockholmsbörsen ställer på bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. För moderbolaget tillämpas redovisningsprinciper enligt Årsredovisningslagen och RFR 2.1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Om FormPipe Software FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Skellefteå och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Kalendarium för finansiell information Delårsrapport apr-jun, 13 juli 2010 Delårsrapport jul-sep, 25 oktober 2010 Bokslutskommuniké för 2010, 31 januari 2011

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. finansiell information Kan beställas från huvudkontoret utifrån kontaktdetaljerna nedan. All finansiell information publiceras på www.formpipe.se omedelbart efter offentliggörandet. kontaktinformation Christian Sundin, verkställande direktör Telefon: +46 70 567 73 85, +46 8 555 290 84 E-post:

Stockholm den 21 april 2010 FormPipe Software AB Styrelsen och Verkställande direktören

FormPipe Software AB (publ) | Orgnr: 556668-6605 S:t Eriksgatan 117 | Box 231 31 | 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 | F: 08-555 290 99 | www.formpipe.se

KVARTALSVIS FÖRSÄLJNINGSANALYS

Nyckeltalsdefinitioner

systemintäkter Summan av licensintäkter och intäkter från support och underhåll.

repetitiva intäkter Intäkter av årligen återkommande karaktär, såsom support- och underhållsintäkter samt intäkter från hyresavtal avseende licens.

fritt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten minus kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv.

eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital (balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder samt kassa och bank).

rörelsemarginal före avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar i procent av försäljningen.

rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av försäljningen.

vinstmarginal Rörelseresultat efter skatt i procent av försäljning vid periodens slut.

soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

resultat per aktie - före utspädning Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

resultat per aktie - efter utspädning Resultat efter skatt justerat för utspädningseffekter dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.

Show as PDF