Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Information om FormPipe Softwares incitamentsprogram

14:16 / 25 March 2010 Formpipe Press release

Incitamentsprogram 2010/2012 kraftigt övertecknat Årsstämman den 16 mars 2010 beslutade om emission av 350 000 teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom FormPipe Software-koncernen. En option ger rätt att teckna en ny aktie. Av de erbjudna optionsrätterna har 55 procent tecknats av de anställda och 45 procent av ledningsgruppen.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna beräknas aktiekapitalet öka med 35 000 kronor, motsvarande cirka 3,0 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

Resultat av incitamentsprogram 2008/2010 Anmälningsperioden för FormPipes Softwares incitamentsprogram 2008/2010 löpte från den 8 mars 2010 till och med den 22 mars 2010. Resultatet blev att FormPipe Software återköpte 232 043 teckningsoptioner för totalt 1 271 595,64 kronor och att 268 323 stycken nya aktier tecknades för totalt 4 156 323,27 kronor. Bolaget fick således totalt in 2 884 727,63 kronor.

Det totala antalet utestående aktier ökade i och med teckningen av nya aktier med totalt 268 323 stycken och uppgår efter emissionen till 12 004 504 stycken. Aktiekapitalet ökade med 26 832,30 kronor och uppgår till totalt 1 200 450,40 kronor. Teckningen av nya aktier innebär en utspädning om totalt cirka 2,24 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

För ytterligare information om programmens innehåll hänvisas till pressmeddelanden daterade den 16 mars 2010, den 11 februari 2010, den 14 mars 2008 och den 14 februari 2008 samt till FormPipe Softwares hemsida www.formpipe.se.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF