Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké januari-december 2009

08:45 / 29 January 2010 Formpipe Press release

Stockholm 2010-01-29

Pressmeddelande Bokslutskommuniké januari-december 2009 FormPipe Software AB (publ)

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

Omsättningen för helåret 2009 uppgick till 128 Mkr vilket är en ökning från föregående år med 28 %. Rörelseresultatet justerat för noteringskostnader uppgick till 29 Mkr. Systemintäkterna ökade med 43 % till 102 Mkr.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning om 0,50 kr per aktie.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2009 Nettoomsättning 127,6 Mkr (100,0 Mkr) Omsättningstillväxt 27,6 % (54,2 %) Systemintäkter 102,1 Mkr (71,6 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar 35,2 Mkr (32,1 Mkr) Rörelseresultat 26,5 Mkr (26,1 Mkr) Rörelsemarginal 20,8 % (26,1 %) Resultat efter skatt uppgick 18,0 Mkr (18,9 Mkr) Resultat per aktie före utspädning 1,54 kr (1,81 kr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,1 Mkr (21,4 Mkr)

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2009 Nettoomsättning 38,0 Mkr (36,0 Mkr) Omsättningstillväxt 5,5 % (54,6 %) Systemintäkter 31,7 Mkr (25,4 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar 12,3 Mkr (12,6 Mkr) Rörelseresultat 10,1 Mkr (10,4 Mkr) Rörelsemarginal 26,5 % (29,0 %) Resultat efter skatt uppgick 5,9 Mkr (8,0 Mkr) Resultat per aktie före utspädning 0,50 kr (0,68 kr) Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,2 Mkr (12,8 Mkr)

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF