Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Softwares Incitamentsprogram Kraftigt Övertecknat

12:00 / 25 March 2009 Formpipe Press release

Årsstämman den 12 mars 2009 beslutade om emission av 490 000 st teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom koncernen FormPipe Software. En option ger rätt att teckna en ny aktie. Av de erbjudna optionsrätterna har 44 procent tecknats av ledningsgruppen och 56 procent av övrig personal.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna beräknas aktiekapitalet öka med 49 000 kronor, motsvarande cirka 4,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster. För ytterligare information om programmets innehåll hänvisas till pressmeddelanden daterade den 12 mars 2009 och den 11 februari 2009 samt till Formpipe Softwares hemsida www.formpipe.se.

Styrelsen anser att det är till fördel för Formpipe Software och dess aktieägare att de anställda i bolaget blir delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Styrelsen är därför mycket tillfredställd över den goda anslutningen.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB

Show as PDF