Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kallelse Till Årsstämma I FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 11 February 2009 Formpipe Press release

Aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 mars 2009 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan till stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, fd VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 6 mars 2009; - dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress FormPipe Software AB, attention: Lisa Kellner, Box 231 31, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99 eller via e-post till , senast fredagen den 6 mars 2009, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.formpipe.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC) fredagen den 6 mars 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antal aktier och röster Det totala antalet aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 11 736 181.

Förslag till dagordning Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Verkställande direktörens anförande 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning 8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 12. Valberedningens redogörelse över sitt arbete, förslag till styrelse och revisorer jämte arvoden samt principer för utseende av valberedning 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 15. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter 16. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter 17. Fastställande av principer för utseende av valberedning 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler 19. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 20. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 21. Stämmans avslutande

Val av ordförande (punkt 1) Valberedningen föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja advokat Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl.

Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 10) Styrelsen föreslår att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 ej skall ske.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer etc (punkterna 12-17) Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson samt nyval av Thomas Bill, Hans Möller och Bo Nordlander. Till styrelsens ordförande föreslås bolagsstämman välja Hans Möller. Arvode föreslås utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 505 000 kronor). Valberedningen föreslår vidare att, intill årsstämma 2012, till revisor i Bolaget omvälja PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman utser en valberedning enligt följande. Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att under det tredje kvartalet varje räkenskapsår ta kontakt med de fyra största aktieägarna, som vardera utser en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Bolaget eller dess dotterbolag. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast den 30 november. Valberedningen skall inom sig utse ordförande som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Om någon av ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid skall den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler (punkt 18) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 25 % av det vid var tid registrerade aktiekapitalet efter utspädning. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan f��ranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 19) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 490 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 49 000 kronor motsvarande en utspädning om ca 4 procent.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 11 mars 2009 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 25 februari 2009 till och med 11 mars 2009, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Teckningsoptionerna skall tecknas på separat teckningslista under perioden 13 mars 2009 till och med den 20 mars 2009. Teckningsoptionerna riktar sig till samtliga Bolagets anställda vilka alla är garanterade en tilldelning om 4 500 teckningsoptioner. Vid överteckning skall de emitterade teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Förslaget förväntas ej föranleda ökade kostnader i form av sociala avgifter. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC.

För beslut enligt punkt 19 ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare (punkt 20) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande.

Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2009, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor. Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör ca 20 - 40 procent av budgeterad lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2008 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning till årsstämman 2009. Bolaget har infört ett aktierelaterat incitamentsprogram riktat till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett att främja Bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader.

Styrelsens föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 18, 19 och 20 ovan finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.formpipe.se från och med torsdagen den 26 februari 2009. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Därutöver finns valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt fullmaktsformulär enligt ovan att tillgå på Bolagets hemsida.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman

Stockholm i februari 2009 FormPipe Software AB (publ) Styrelsen

Show as PDF