Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Förvärvar Konkurrenten Ebi Systems Ab

12:00 / 19 August 2008 Formpipe Press release

• FormPipe Software har ingått avtal om förvärv av EBI Systems AB (under namnändring till Platina Software) • Förvärvet av EBI ger FormPipe Software tillgång till en stark produkt och ett imponerande partnernätverk. • FormPipe Softwares förvärv av EBI sker i sin helhet med nyemitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 17 % • EBI kommer att bidra med ett positivt resultat till koncernen för räkenskapsåret 2008 • Ett bindande avtal har tecknats med en ägargrupp som representerar cirka 43 % av EBI:s aktier. Genomförande av förvärvet är villkorat av att minst 90 % av aktierna kan förvärvas innan den 1 september 2008.

FormPipe Software förvärvar sin konkurrent, EBI Systems AB. EBI har en egenutvecklad mycket konkurrenskraftig ECM-produkt med tyngdpunkt på Workflow och Ärendehantering, Platina. Produkten är framgångsrik inom såväl privat som offentlig sektor och dominerar marknaden för Sveriges landsting. EBI är ett renodlat produktbolag och försäljningen sker uteslutande genom partners. Partnernätverket är synnerligen starkt och namnkunnigt, ett urval ger namn som Atea, Logica, Sigma och Sirius IT. FormPipe Softwares förvärv av EBI sker till sin helhet genom nyemitterade aktier. Den totala köpeskillingen för 100 % av EBI vid tillträde utgörs av 1 937 521 st nyemitterade aktier vilket ger en total utspädning om cirka 17 %.

- EBI är en mycket kompetent konkurrent och genom förvärvet tar vi ett starkt grepp om marknaden. Med gemensamma resurser och kompetenser breddar vi möjligheten till ökad licensförsäljning och kan befästa ställningen som ledande produktleverantör inom ECM-området, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- EBI:s starka partnernätverk och produkt i kombination med FormPipes muskler skapar en mycket stark spelare inom ECM-området. Tillsammans har bolagen styrkan och organisationen att adressera nya marknader och vertikaler, säger Nicolas Ehrling, styrelseordförande för EBI.

- Vi ser denna strategiska affär som mycket positiv för EBI och dess aktieägare, vi har stora förväntningar på den nya koncernen och kommer att vara långsiktiga och aktiva ägare i FormPipe säger Anders Roslund, representant för den aktieägargrupp som ingått avtalet med FormPipe. Att skalbarheten är hög inom produktbolag är ingen hemlighet, den här affären förstärker möjligheterna till tillväxt och ökad lönsamhet på en växande marknad fortsätter Anders Roslund, som också är analyschef på Öhman fondkommission.

Motiv till förvärvet Att två mycket starka aktörer på marknaden nu förenar sina insatser ger möjlighet till både intäkts- och kostnadssynergier. Förvärvet är av strategisk karaktär men tillräckligt av de potentiella synergierna bör vara realiserade för att generera ett starkt bidrag till koncernen redan 2009. Den nya koncernen får en mycket stark position på den svenska marknaden och är därmed väl positionerad för att på allvar ta steget ut i Europa. Förvärvet förstärker möjligheterna till fortsatt kraftig tillväxt med stor skalbarhet. Den stärkta koncernen får utökad kapacitet att investera i nya vertikaler och marknader.

Finansiell information FormPipe Software förvärvar EBI för 1 937 521 st nyemitterade aktier i FormPipe Software. Tillträde planeras ske per den 1 september 2008 under förutsättning att minst 90 % av aktierna då kan förvärvas.

EBI omsatte 19 Mkr under 2007 med en förlust uppgående till 15 Mkr. Första halvåret 2008 har EBI sålt nya licenser för cirka 8 Mkr, vilket är mer än för helåret 2007. Bolaget har årliga repetitiva intäkter uppgående till drygt 6 Mkr. EBI har sedan 2007 genomgått en omfattande omstrukturering med kraftiga kostnadsbesparingar som följd. Med dessa genomförda räknar FormPipe Software med att EBI kommer att bidra med ett positivt resultat till den konsoliderade koncernen 2008.

Om EBI Systems AB (Platina Software) EBI har sitt huvudkontor i Skellefteå och är ett programvarubolag med ECM-produkten Platina som stödjer samtliga komponenter inom ECM. Tyngdpunkten ligger inom Workflow, Dokumenthantering och Ärendehantering. Med sitt starka partnernätverk har bolaget utvecklats till en av de främsta aktörerna inom ECM-området där all försäljning genereras av partnerledet. Vid ett urval av partners återfinns Logica, Atea, Sirius IT, Sigma med flera. EBI:s produkt Platina återfinns genom Atea och Logica på Vervas ramavtal "Programvaror och Tjänster" giltigt till 2010-03-31 med option om förlängning i ytterligare 12 månader. EBI:s kunder består bland annat av Tele2, AstraZeneca, Telge Energi med flera samt majoriteten av Sveriges landsting. Bolaget ägs av cirka 50 st aktieägare varav representanter för cirka 43 % av aktierna har undertecknat avtalet med FormPipe Software.

Indikativ tidplan 20/8 - erbjudandehandlingar skickas till samtliga aktieägare i EBI Systems AB. 27/8 - sista dag för teckning av erbjudandet 1/9 - under förutsättning att minst 90 % ägande kan uppnås, slutförs affären och FormPipe Software konsoliderar bolaget från detta datum.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, VD FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85 eller Nicolas Ehrling, Styrelseordförande EBI Systems AB, +46 704 806070

Om EBI Systems (under namnändring till Platina Software) EBI Systems är ett innovativt mjukvaruföretag som via partner marknadsför och säljer produkten Platina Software. Utvecklingen i bolaget har haft ett högt tempo och redan 2005 var systemet den ledande svenska plattformen för Enterprise Content Management och 24-timmarsmyndigheten. Platina Software fick stor uppmärksamhet från marknaden redan i ett tidigt skede, inte minst då PLATINA erhöll priset för "Best In Show" vid lanseringen av Visual Studio.NET av Microsofts grundare, Bill Gates.

Om FormPipe Software FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. FormPipes programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Genom FormPipes ECM-produkter erbjuds kunderna ett effektivt verktyg att strukturera information, minimera sin riskexponering och därmed långsiktigt sänka sina kostnader.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB (tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF