Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kommuniké Från Årsstämma I FormPipe Software Ab (Publ) Den 13 Mars 2008

12:00 / 14 March 2008 Formpipe Press release

Vid årsstämman i FormPipe Software AB (publ) fattades bland annat följande beslut:

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10) Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 skall lämnas.

Arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 13-14) Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Julin, Staffan Torstensson, Jon Pettersson och Lennart Pihl. Arvode beslutades utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 355 000 kronor). Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att arvode till av extra bolagsstämma 2007 nyvalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, skulle utgå med 18 750 kronor avseende perioden från val av dem på extra bolagsstämma i bolaget 2007 fram till tiden för årsstämman 2008.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15) Årsstämman beslutade att styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 16) Årsstämman beslutade om emission av högst 510 766 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 51 076,60 kronor.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 12 mars 2008 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 22 februari 2008 till och med 12 mars 2008, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda och ledande befattningshavare ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

Beslut om inrättande och val av nomineringskommitté (punkt 17) Årsstämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare inför årsstämman 2009. Stämman uppdrog åt styrelseordföranden att inför val av ordföranden vid stämman, styrelseledamöter, revisorer, samt beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna vid årsstämman 2009, eller i förekommande fall vid extra bolagsstämma dessförinnan, utse två ledamöter jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Till ledamöter att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning skall utses representanter för de större aktieägarna. Namnen på ledamöterna skall presenteras senast den 30 november 2008. Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2009, eller i förekommande fall inför extra bolagsstämma dessförinnan, framlägga förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF