Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kommuniké Från Årsstämma I FormPipe Software Ab (Publ) Den 6 Mars 2007

12:00 / 6 March 2007 Formpipe Press release

Vid dagens årsstämma i FormPipe Software AB (publ) fattades bland annat följande beslut:

Utdelning och avstämningsdag Årsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 25 öre per aktie och fredagen den 9 mars 2007 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC AB onsdagen den 14 mars 2007.

Arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tomas Julin, Rikard Akhtarzand och Staffan Torstensson. Arvode beslutades utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 205 000 kronor). Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF