Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kallelse Till Årsstämma I FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 5 February 2007 Formpipe Press release

Aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 mars 2007 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan till stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 28 februari 2007; - dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress FormPipe Software AB, attention: Lisa Kellner, Box 231 31, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99 eller via e-mail till , senast onsdagen den 28 februari 2007, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) onsdagen den 28 februari 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Verkställande direktörens anförande 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning 8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter 15. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler 17. Stämmans avslutande

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 25 öre per aktie och fredagen den 9 mars 2007 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC AB onsdagen den 14 mars 2007.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 12-14) Aktieägare representerande ca 30 procent av Bolagets totala röstetal har anmält att de föreslår omval av styrelseledamöterna Tomas Julin, Rikard Akhtarzand och Staffan Torstensson. Arvode föreslås utgå med 130.000 kronor till styrelsens ordförande och med 75.000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 205.000 kronor). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.

För beslut enligt punkt 16 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 ovan tillsammans med handlingar enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, från och med tisdagen den 20 februari 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.formpipe.se.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman

Stockholm i februari 2007 FormPipe Software AB (publ) Styrelsen

Show as PDF