Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Kallar Till Extra Bolagsstämma

12:00 / 21 November 2007 Formpipe Press release

Styrelsen för FormPipe Software AB har idag beslutat kalla till extra bolagsstämma den 10 december 2007 vid vilken ny styrelse skall väljas. Bolagets styrelse har informerats om att aktieägare avser att vid stämman lägga fram förslag om att nuvarande styrelse skall kompletteras med nya styrelseledamöterna Lennart Pihl, tidigare VD och koncernchef i Bong Ljungdahl, och Jon Pettersson, som driver egen verksamhet inom Corporate Finance/Affärsutveckling.

- Bakgrunden till kallelsen är framförallt styrelsens initiativ för att få på plats en bredare styrelse. Det förslag till nya ledamöter som vi har informerats om rymmer en gedigen erfarenhet från förvärv och företagsutveckling både i Sverige och i övriga Europa. Det skapar möjligheter för FormPipe att ta tillvara på den starka tillväxt som finns på ECM-marknaden säger Tomas Julin, styrelseordförande för FormPipe Software. Lennart Pihl (f 1950) är civilekonom och har ett förflutet som VD i marknadsnoterade bolagen Bong Ljungdahl och Metallhyttan/Acrimo. Han arbetar nu som managementkonsult i eget bolag bland annat som senior advisor till finska investmentbanken EVLI. Lennart är styrelseordförande i MultiQ och har även styrelseuppdrag i bl.a. Duroc AB, Readsoft AB och Effnet Holding AB. Jon Pettersson (f 1965) är civilekonom och driver egen verksamhet inom Corporate Finance/Affärsutveckling. Han var tidigare partner på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med operativt ansvar för M&A riktat mot SMC-marknaden. Han har över 10 års erfarenhet från Corporate Finance/Investment Banking. Jon har styrelseuppdrag i bl.a. Swedol AB, Deflamo AB, Rubber Company AB och Magnificent AB.

För detaljer hänvisas till kallelsen som i sin helhet bifogas detta pressmeddelande och kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information kontakta: Styrelsens ordförande, Tomas Julin - 0702 41 00 00

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

(för formell kallelse till bolagsstämma se bifogad fil)

Show as PDF