Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

07:30 / 22 February 2024 Ferronordic Press release

Q4 2023: Omstart

FJÄRDE KVARTALET 2023
 • Nettoomsättningen ökade 30% till 915 MSEK (705)
 • Rörelseresultatet minskade 361% till -62 MSEK (-13)
 • Rörelsemarginalen minskade till -6,8% (-1,9)
 • Periodens resultat minskade 329% till -89 MSEK (-21)
 • Resultatet per aktie1 uppgick till -6,11SEK(-1,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till147 MSEK (-48)
JANUARI- DECEMBER 2023
 • Nettoomsättningen ökade 45% till 2 863 MSEK (1973)
 • Rörelseresultatet minskade 149% till -115 MSEK (233)
 • Rörelsemarginalen minskade till -4,0% (11,8)
 • Periodens resultat minskade 124% till -107 MSEK (440)
 • Resultatet per aktie1 uppgick till -7,39 SEK (30,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-27 MSEK (215)

[][][]
MSEK (eller som angivet) 2023 2022 % 2023 2022 %
Q4 Q4 12M 12M[2]
Nettoomsättning 915 705 30% 2 863 1 973 45%
Bruttovinst 133 97 37% 377 250 51%
Rörelseresultat -62 -13 -361% -115 233 -149%
Resultat från kvarvarande -89 49 -281% -107 183 -159%
verksamhet
Periodens resultat -89 -21 -329% -107 440 -124%
Resultat per aktie från -6,11 3,38 -281% -7,39 12,58 -159%
kvarvarande verksamhet,
SEK[1]
Resultat per aktie, SEK[1] -6,11 -1,42 -329% -7,39 30,28 -124%
Kassaflöde från den löpande 147 -48 -27 215
verksamheten 
Nettoskuld (nettokassa) 1 349 -957 1 349 -957

Bruttomarginal, % 14,5% 13,8% 0,8pp 13,2% 12,7% 0,5pp
Rörelsemarginal, % -6,8% -1,9% -4,9pp -4,0% 11,8% -15,8pp
Rörelsekapital/Nettoomsättni 20% 11% 9,1pp 20% 11% 9,1pp
ng LTM, %
Eget kapital/summa 34% 58% -23,8pp 34% 58% -23,8pp
tillgångar, %
Avkastning på sysselsatt -3% 11% -13,5pp -3% 11% -13,5pp
kapital, LTM%
Avkastning på eget kapital, -6% 30% -35,7pp -6% 30% -35,7pp
LTM%

[1] Före utspädning . [2] Inklusive effekten av en engångsersättning från Volvo på 321 MSEK

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

Q4 2023 markerar ett nytt kapitel i Ferronordics historia. Sedan 30 november är Ferronordic verksamt i nio delstater i östra USA. Den förvärvade verksamheten har en lång historia och är lönsam. Vi ser möjligheter att arbeta tillsammans med våra nya kollegor för att öka marknadsandelar och förbättra vår lönsamhet ytterligare. Under december uppgick omsättningen i USA till 308MSEK med ett rörelseresultat om 25 MSEK, vilket motsvarar en rörelse-marginal om 8,0%, inklusive 11 MSEK i transaktionskostnader.

Vi hade ett utmanande kvartal i Tyskland och vi står inför en svagare marknad. Även om vi såg en fortsatt god efterfrågan i våra verkstäder, har vi inte fått tillräcklig avkastning på vår organisation. Vi omorganiserar vår verksamhet för att stå bättre rustade för framtiden. Vi vidtar åtgärder för att minska administrativa kostnader och skapa en smidigare organisationsstruktur under ett nytt ledarskap. Våra initiativ skall öka effektiviteten i organisationen och förväntas medföra besparingar om ca 60 MSEK per år från Q2 2024 men kostade oss 23 MSEK i avsättningar i Q4 2023. Långa leveranstider från leverantörer och vikande efterfrågan bidrog till att varulagret och skuldsättningen fortsatte öka under kvartalet. Vi har vidtagit åtgärder för att minska lagret under H1 2024. För att ytterligare stärka vår flexibilitet och frigöra kapital har vi också beslutat att minska vårt lager av begagnade lastbilar och vår uthyrningsflotta. Samtidigt växer eftermarknaden och intresset bland våra kunder för elektriska lastbilar.

Q4 2023 var utmanande även i Kazakstan. Även om landets ekonomi fortsatte växa, minskade marknaden och vår försäljning. Däremot ökade eftermarknaden och försäljningen av begagnade maskiner. Det finns mycket potential för vår verksamhet i Kazakstan.

Sammantaget för Koncernen, inklusive en månads verksamhet i USA, ökade nettoomsättningen med 30% till 915 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -62 MSEK, eller -15MSEK undantaget de engångskostnader som redovisats under kvartalet. Koncernens nettokassa utvecklades till en nettoskuld om 1349MSEK, främst till följd av förvärvet av verksamheten i USA. Givet det negativa resultatet rekommenderar Ferronordics styrelse att ingen utdelning betalas ut under 2024.

Efter ett utmanande och omdanande 2023 ser vi med tillförsikt fram emot en omstart i 2024. Vi är optimistiska över vår expansion till USA och möjligheterna där. Tyska marknaden ser svag ut men vi vidtar åtgärder för att anpassa vår organisation för att öka resiliens och lönsamhet. Vi är övertygande om att vi kommer ut starkare från nuvarande utmaningar och förbli optimistiska om den långsiktiga potentialen i Tyskland. Verksamheten i Kazakstan fortsätter att utvecklas, även om den kommer utgöra en mindre del av Koncernens totala verksamhet framöver.

  

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för lastbilar och anläggningsmaskiner. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av nio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Linkbelt i delar av samma område. Ferronordic är också återförsäljare av Volvo CE, Mecalac och Sandvik mobila kross- och sorteringsverk i Kazakstan. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 41 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com (https://swe01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ferronordic.com%2F&data=05%7C01%7Cizabelle.kempe%40ferronordic.com%7C5f52c306d925457bf97b08dbf4b57a3e%7C64f33ce51dbd44fcb88ea575289e4179%7C0%7C0%7C638372832489203255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WlEbCD%2FT%2Fsk8kRLRtq4Y7F6SUNB%2BFjT5MLrFn9Ebzh8%3D&reserved=0)

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2024, 07:30 CET.

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/