Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

07:30 / 17 August 2023 Ferronordic Press release

Fortsatt fokus framåt

ANDRA KVARTALET 2023
 • Nettoomsättningen ökade 68% till 674 MSEK (402)
 • Rörelseresultatet ökade 65% till -10 MSEK (-30)
 • Rörelsemarginalen ökade till -1,5% (-7,4)
 • Periodens resultat ökade 100% till 64 MSEK (32)
 • Resultatet per aktie före utspädning* uppgick till 4,41 SEK (2,20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 MSEK (39)
JANUARI- JUNI 2023
 • Nettoomsättningen ökade 52% till 1 305 MSEK (856)
 • Rörelseresultatet ökade 55% till -25 MSEK (-54)
 • Rörelsemarginalen ökade till -1,9% (-6,3)
 • Periodens resultat minskade 25% till 71 MSEK (95)
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,87 SEK (6,50)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -86 MSEK (23)

MSEK (eller som 2023 2022 % 2023 2022 % 2022FY
angivet) Q2 Q2 6M 6M
Nettoomsättning 674 402 68% 1 305 856 52% 1 973
Bruttovinst 84 43 98% 169 96 76% 250
Rörelseresultat -10 -30 65% -25 -54 55% 247
Resultat från 64 -97 166% 71 -128 155% 197
kvarvarande
verksamhet
Periodens 64 32 100% 71 95 -25% 440
resultat
Resultat per 4,41 -6,71 166% 4,87 -8,84 155% -7,53
aktie från
kvarvarande
verksamhet,
SEK*
Resultat per 4,41 2,20 100% 4,87 6,50 -25% 30,28
aktie, SEK*
Kassaflöde från 40 39 -86 23 215
den
löpande
verksamheten 
Nettoskuld -539 712 -539 712 -957
(nettokassa)

Bruttomarginal, 12,5% 10,6% 1,9pp 12,9% 11,2% 1,8pp 12,7%
%
Rörelsemarginal, -1,5% -7,4% 5,8pp -1,9% -6,3% 4,4pp 12,5%
%
Rörelsekapital/Ne 20% 14% 6,0pp 20% 14% 6,0pp 11%
ttoomsättn
ing LTM, %
Eget 62% 37% 24,6pp 62% 37% 24,6pp 58%
kapital/summa
tillgångar, %
Avkastning på 11% 23% -12,1pp 11% 23% -12,1pp 11%
sysselsatt
kapital, LTM%
Avkastning på 23% 22% 1,2pp 23% 22% 1,2pp 30%
eget
kapital, LTM%

*Före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

"Under andra kvartalet fortsatte vi arbetet med att bygga det nya Ferronordic. I Tyskland ökade försäljningen av både lastbilar och eftermarknad och vi hade vårt andra kvartal med ett positivt rörelseresultat. Det är uppmuntrande att se att investeringar i vårt nätverk och organisation börjar ge mer hållbara resultat. Men vi har fortfarande en lång väg kvar för att realisera affärspotentialen i vår tyska verksamhet. Vi fortsätter att arbeta nära partners och kunder för att främja hållbara transportlösningar och för att utveckla våra egna elektriska transportlösningar. Vi tilldelades tyska statliga subventioner på upp till 23 MEUR för upp till 117 elektriska lastbilar. Försäljningen av nya lastbilar i enheter ökade med 33% i linje med marknaden. Försäljningen av begagnade lastbilar var också stark. Eftermarknadsaffären ökade med 30% som resultat av organisk tillväxt och förvärv. Den totala nettoomsättningen i Tyskland ökade med 58% till 595 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 2 MSEK.

I Kazakstan höll vi tempot från första kvartalet. Försäljningen av nya och begagnade anläggningsmaskiner ökade med 183% i enheter med en bra produktmix. Den totala nettoomsättningen i Kazakstan ökade med 202% till 80 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 180% till 7 MSEK. Vi fortsätter att utveckla vår organisation och förmåga att erbjuda contracting services.

     En starkare försäljning inom båda affärssegmenten ökade Koncernens omsättning med en bättre bruttomarginal. Rörelseresultatet ökade till -10 MSEK, delvis med stöd av återföring av en avsättning. Nettokassan minskade till 539 MSEK, dels på grund av högre varulager och utdelning, men även av investeringar i nätverk och lastbilar för uthyrning.

     Den tyska marknaden är fortfarande stadig. Marknaden har växt på ökat utbud till uppdämd efterfrågan. Vi ser dock också en växande osäkerhet om ekonomin. Högre finansieringskostnader och inflation gör kunderna mer försiktiga. Vi ser ett växande intresse för elektriska transporter, men kunder söker klarhet om kapacitet i laddinfrastruktur. Vår verksamhet i Kazakstan fortsätter att utvecklas. Efterfrågan på anläggningsmaskiner stöds av Kazakstans växande roll som regionalt nav, dess infrastrukturprojekt och starka råvarupriser. Vi tror att de underliggande affärsmöjligheterna på de tyska och kazakiska marknaderna är starka. Vi fortsätter att utforska affärsmöjligheter utanför våra nuvarande marknader."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2023, 07:30 CET.

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/