Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Milstolpe nådd i Tyskland

07:30 / 11 May 2023 Ferronordic Press release

FÖRSTA KVARTALET 2023
  • Nettoomsättning ökade 39% till 631 MSEK (455)
  • Rörelseresultat ökade 42% till -14 MSEK (-25)
  • Rörelsemarginal ökade till -2,2% (-5,4)
  • Periodens resultat minskade 89% till 7 MSEK (63)
  • Resultatet per aktie från kvarvarande verksamhet 1 uppgick till 0,46 SEK (-2,13)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126 MSEK (-16)

[]
MSEK (eller som angivet) 2023 2022 % FY2022
Q1 Q1
Nettoomsättning 631 455 39% 1 973
Bruttovinst 85 53 59% 250
Rörelseresultat -14 -25 42% 247
Resultat från kvarvarande 7 -31 122% 197
verksamhet
Periodens resultat 7 63 -89% 440
Resultat per aktie från 0,46 -2,13 122% -7,53
kvarvarande verksamhet,
SEK[1]
Kassaflöde från den löpande -126 -16 215
verksamheten 
Nettoskuld (nettokassa) -681 255 -957

Bruttomarginal, % 13,4% 11,7% 1,7pp 12,7%
Rörelsemarginal, % -2,2% -5,4% 3,2pp 12,5%
Rörelsekapital/Nettoomsättni 23% 3% 20,0pp 11%
ng LTM, %
Eget kapital/summa 59% 32% 27,2pp 58%
tillgångar, %
Avkastning på sysselsatt 11% 31% -19,9pp 11%
kapital, LTM%
Avkastning på eget kapital, 26% 35% -9,2pp 30%
LTM%

[1] Före utspädning

      Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

"Det första kvartalet 2023 var starten på ett nytt kapitel i Ferronordics historia. Efter försäljningen av vår ryska verksamhet i slutet av 2022 kunde vi fokusera helt på Tyskland och Kazakstan, samt på Ferronordics nästa tillväxtmöjligheter.

     I Tyskland nådde vi för första gången sedan starten 2020 ett positivt rörelseresultat för kvartalet. Detta är en milstolpe för oss. För tre år sedan tog vi över en förlustbringande verksamhet och satte som mål att genom investeringar och förbättringar i organisation, processer och nätverk över tid få den hållbart lönsam. Från de 9 verkstäder vi tog över från Volvo i januari 2020 har vi nu ett nätverk om 21 anläggningar. Vi har gjort stora förändringar i organisationen och arbetat hårt med att skapa en kultur byggd på engagemang från våra medarbetare samt fokus på kundnöjdhet och resultat. Vårt mål är och var att ta en större marknadsandel av eftermarknadsverksamheten och marknaden för lastbilar inom vårt försäljningsområde. Vi har haft viss framgång inom dessa områden men mycket arbete återstår för att fånga den potential vi fortsätter att se. Vi är medvetna om makroekonomiska risker men förväntar oss ett positivt rörelseresultat också för året som helhet i Tyskland.        

     I Kazakstan fördubblades försäljningen av nya och begagnade maskiner. Lönsamheten fortsatte också att förbättras.

     Under kvartalet fortsatte vi att utveckla våra verksamheter på båda marknaderna. Vårt arbete i Tyskland för att främja hållbara transportlösningar leder till ökat intresse för elektriska lastbilar. Vi erbjuder även elektriska lastbilar och laddningsutrustning för uthyrning. I Kazakstan slutförde vi arbetet med att omorganisera våra verkstäder för att ytterligare öka kundfokus. Vi fortsatte arbetet med att hitta nya tillväxtmöjligheter och analyserar olika alternativ. Vår avsikt är att använda pengarna från försäljningen av den ryska verksamheten för att expandera till nya marknader.

     Koncernens nettoomsättning ökade med 39% till 631 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 42% till -14 MSEK.

     I Tyskland fortsätter vi att se en stark efterfrågan på service och lastbilar, trots oro för en svagare ekonomi. Vår verksamhet i Kazakstan fortsätter att utvecklas och vi söker aktivt möjligheter att utöka vår produkt- och verksamhetsportfölj. I ett längre perspektiv tror vi att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på den tyska och den kazakiska marknaden är starka. Vi fortsätter också att analysera nya möjligheter utanför våra nuvarande marknader."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2023, 07:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/