Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Blickar framåt

07:30 / 17 February 2023 Ferronordic Press release

FJÄRDE KVARTALET 2022
 • Nettoomsättning ökade 48% till 705 MSEK (475)
 • Rörelseresultat ökade 47% till -13 MSEK (-25)
 • Justerat1 rörelseresultat ökade 47% till -13 MSEK (-25)
 • Justerad1 rörelsemarginal ökade till -1,9% (-5,4)
 • Periodens resultat minskade 123% till -21 MSEK (88)
 • Resultatet per aktie2 uppgick till -1,42 SEK (6,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

-48 MSEK (-81)

JANUARI- DECEMBER 2022
 • Nettoomsättningen ökade 31% till 1973 MSEK (1511)
 • Rörelseresultat ökade 321% till 247 MSEK (-112)
 • Justerat1 rörelseresultat ökade 34% till -74 MSEK (-112)
 • Justerad1 rörelsemarginal ökade till -3,8% (-7,4)
 • Periodens resultat ökade 30% till 440 MSEK (339)
 • Resultatet per aktie2 uppgick till 30,28 SEK (23,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 215 MSEK (457)

[][][]
MSEK (eller som 2022 2021 % 2022 2021 %
angivet) Q4 Q4 12M 12M
Nettoomsättning 705 475 48% 1 973 1 511 31%
Bruttovinst 97 57 70% 250 174 44%
Rörelseresultat -13 -25 47% 247 -112 321%
Rörelseresultat -13 -25 47% -74 -112 34%
justerat[1]
Resultat från 49 -21 332% 197 -109 280%
kvarvarande
verksamhet
Periodens resultat -21 88 -123% 440 339 30%
Resultat per aktie, -1,42 6,06 -123% 30,28 23,33 30%
SEK[2]
Kassaflöde från den -48 -81 215 457
löpande
verksamheten 
Nettoskuld -957 198 -957 198
(nettokassa)

Bruttomarginal, % 13,8% 12,0% 1,7pp 12,7% 11,5% 1,2pp
Rörelsemarginal, % -1,9% -5,4% 3,4pp 12,5% -7,4% 19,9pp
Rörelsemarginal -1,9% -5,4% 3,4pp -3,8% -7,4% 3,6pp
justerad[1], %
Rörelsekapital/Nettoo 11% 2% 8,7pp 11% 2% 8,7pp
msättning LTM, %
Eget kapital/summa 58% 28% 30,5pp 58% 28% 30,5pp
tillgångar, %
Avkastning på 11% 29% -18,6pp 11% 29% -18,6pp
sysselsatt kapital,
LTM%
Avkastning på eget 30% 36% -6,0pp 30% 36% -6,0pp
kapital, LTM%

1 "Justerat" innebär här och i resten av denna rapport att exkludera effekten av ersättningen från Volvo CE på 321 MSEK.

2 Före utspädning.

      Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: "2022 var ett utmanande år för Ferronordic. Som ett resultat av konflikten i Ukraina blev det omöjligt för oss att bedriva någon verksamhet i Ryssland. Trots betydande svårigheter lyckades vi sälja våra ryska dotterbolag i december för ett pris nära bolagens nettotillgångar. Detta var en bedrift och den bästa vägen framåt. All vår tid och kraft kan nu läggas på att utveckla verksamheterna i Tyskland och Kazakstan och fokusera på nya möjligheter. Som ett resultat av försäljningen fick vi ett kassatillflöde på ca. 1 097 MSEK. I slutet av 2022 uppgick Ferronordics nettokassa till 957 MSEK. Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 7,5SEK/aktie.

      Under 2022 fortsatte vi att utveckla våra verksamheter i Tyskland och Kazakstan. Vi blev distributör för Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i båda länderna. I Tyskland fortsatte vi att utöka vårt servicenätverk och utökade vår mobila serviceflotta. Vi har ett nära samarbete med Volvo Trucks och Renault Trucks för att få ut elektriska transportlösningar på marknaden. I Kazakstan utökade vi vår organisation och letar efter möjligheter att utveckla contracting services.

      Under Q4 2022 öppnade vi ett nytt center och verkstad för begagnade lastbilar i Coswig och öppnade vårt nybyggda service- och försäljningsnav i Hannover, Tyskland. Vår försäljning av nya lastbilar ökade med 43% i enheter medan marknaden minskade med 1%. Den totala nettoomsättningen ökade med 38% till 616 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 62% till -5 MSEK. Med stöd av stark försäljning nådde vi ett tempo för ett neutralt rörelseresultat under slutet av kvartalet och räknar med att nå ett positivt rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten under 2023. Den totala nettoomsättningen i Kazakstan ökade med 197% i svenska kronor till 89 MSEK. Rörelseresultatet ökade till 5MSEK.

      Efter försäljningen av den ryska verksamheten ser vi på framtiden med förnyad optimism. I Tyskland ser vi fortsatt stark efterfrågan på service och lastbilar. Vi ser också ett växande intresse för eldrivna lastbilar och hållbara transportlösningar. Vår organisation i Kazakstan fortsätter att utvecklas och vi söker aktivt möjligheter att utöka vår verksamhet. I ett längre perspektiv tror vi att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på den tyska och den kazakiska marknaden är starka."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2023, 07:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/