Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2023

07:30 / 16 November 2023 Ferronordic Press release

Q3 2023: Svagt operationellt. Viktigt strategiskt.

TREJDE KVARTALET 2023
 • Nettoomsättningen ökade 56% till 643 MSEK (412)
 • Justerat[1] rörelseresultat minskade 37% till -28 MSEK (-21)
 • Rörelseresultatet minskade 109% till -28 MSEK (300)
 • Justerad[1] rörelsemarginal ökade till -4,4% (-5,0)
 • Periodens resultat minskade 124% till -89 MSEK (366)
 • Resultatet per aktie före utspädning[2] uppgick till -6,16 SEK (25,20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -88 MSEK (240)
JANUARI- SEMPTEMBER 2023
 • Nettoomsättningen ökade 54% till 1 948 MSEK (1 268)
 • Justerat[1] rörelseresultat ökade 29% till -53 MSEK (-75)
 • Rörelseresultatet minskade 121% till -53 MSEK (246)
 • Justerad[1] rörelsemarginal ökade till -2,7% (-5,9)
 • Periodens resultat minskade 104% till -19 MSEK (461)
 • Resultatet per aktie[2] uppgick till -1,29 SEK (31,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -174 MSEK (263)

[][][][]
MSEK (eller som 2023 2022 % 2023 2022 % FY2022
angivet) Q3 Q3 9M 9M
Nettoomsättning 643 412 56% 1 948 1 268 54% 1 973
Bruttovinst 75 57 31% 244 153 59% 250
Rörelseresultat -28 300 -109% -53 246 -121% 233
Rörelseresultat -28 -21 -37% -53 -75 29% -88
justerat[1]
Resultat från -89 262 -134% -19 134 -114% 183
kvarvarande
verksamhet
Periodens -89 366 -124% -19 461 -104% 440
resultat
Resultat per -6,16 18,04 -134% -1,29 9,20 -114% 12,58
aktie från
kvarvarande
verksamhet,
SEK[2]
Resultat per -6,16 25,20 -124% -1,29 31,70 -104% 30,28
aktie, SEK[2]
Kassaflöde från -88 240 -174 263 215
den löpande
verksamheten 
Nettoskuld -378 579 -378 579 -957
(nettokassa)
Bruttomarginal, 11,7% 13,9% -2,2pp 12,5% 12,1% 0,5pp 12,7%
%
Rörelsemarginal -4,4% -5,0% 0,6pp -2,7% -5,9% 3,2pp -4,5%
justerat[1], %
Rörelsekapital/N 20% 18% 2,4pp 20% 18% 2,4pp 11%
ettoomsättni
ng
LTM, %
Eget 62% 42% 19,9pp 62% 42% 19,9pp 58%
kapital/summa
tillgångar, %
Avkastning på -1% 31% -32,3pp -1% 31% -32,3pp 11%
sysselsatt
kapital, LTM%
Avkastning på -2% 35% -37,1pp -2% 35% -37,1pp 30%
eget kapital,
LTM%

[1]"Justerat" innebär här och i resten av denna rapport att exkludera effekten av ersättningsutbetalningen från Volvo på 321 MSEK i Q3 2022.
[2]Före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:
För några dagar sedan skrev vi på ett avtal om att förvärva Rudd Equipment Company, en stor Volvo CE-återförsäljare i USA, för 105 MUSD, med en kombination av eget kapital och lån. 2022 omsatte Rudd 308 MUSD och hade ett rörelseresultat på 16,5 MUSD. Detta är en omdanande transaktion för oss. Det är ett första steg in till världens näst största marknad för anläggningsmaskiner och ett stort steg mot att återuppbygga Ferronordic som ett ledande service- och försäljningsföretag och en viktig partner till Volvo.

Samtidigt har vi mycket att göra på våra nuvarande marknader. Operationellt var tredje kvartalet 2023 ett bakslag. Försäljningen ökade i både Tyskland och Kazakstan, men mindre än väntat, och långt under den potential vi ser. Marginalerna var låga, kostnaderna höga och vårt rörelsekapital växte. I Tyskland ökade försäljningen med 60% till 574 MSEK, men rörelseresultatet föll tillbaka till negativa nivåer och minskade till -16 MSEK. Att nå ett positivt rörelseresultat i Tyskland för helåret 2023 ser nu mer utmanande ut i den rådande ekonomiska situationen. Den totala försäljningen i Kazakstan ökade med 30% till 69 MSEK men rörelseresultatet minskade till break-even. Koncernens rörelseresultat för kvartalet minskade till -28 MSEK. Nettokassan minskade till 378 MSEK, främst på grund av högre rörelsekapital och valutakurseffekter.
     Under kvartalets gång har vi sett över alternativ för att minska Koncernens kostnader och få ner rörelsekapitalet. Effekterna av dessa åtgärder förväntas bli synliga under 2024. Merparten av nedskärningarna kommer att ske i Tyskland och påverkar främst administrativa funktioner.

     Osäkerheten om utsikterna för den tyska ekonomin ökade under kvartalet. Även om det också fanns tidiga tecken på förbättring, gör högre räntor och inflation kunderna mer försiktiga. Den kazakiska marknaden för anläggnings-maskiner minskade trots att ekonomin växte. På längre sikt tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka. Trots bakslaget under tredje kvartalet är vi fortfarande övertygade om att vår verksamhet i Tyskland och Kazakstan har betydande tillväxtpotential på lång sikt. Tillsammans med vår expansion till USA ser vi därför på framtiden med tillförsikt och optimism.

Om Ferronordic
Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. 
www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2023, 07:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/