Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

07:30 / 17 August 2022 Ferronordic Press release

Utvärdering av strategiska alternativ

ANDRA KVARTALET 2022
 • Nettoomsättningen ökade 6% till 1 691 MSEK (1 590)
 • Rörelseresultatet ökade 2% till 147 MSEK (144)
 • Rörelsemarginalen minskade till 8,7% (9,0)
 • Periodens resultat minskade 63% till 32 MSEK (86)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,20 SEK (5,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (120)
JANUARI- JUNI 2022
 • Nettoomsättningen ökade 20% till 3 436 MSEK (2 856)
 • Rörelseresultatet ökade 14% till 255 MSEK (224)
 • Rörelsemarginalen minskade till 7,4% (7,8)
 • Periodens resultat minskade 34% till 95 MSEK (142)
 • Resultatet per aktie uppgick till 6,50 SEK (9,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23 MSEK (211)

MSEK (eller som 2022 2021 % 2022 2021 % FY2021
angivet) Q2 Q2 6M 6M
Nettoomsättning 1 691 1 590 6% 3 436 2 856 20% 6 212
Bruttovinst 356 286 24% 656 501 31% 1 111
Rörelseresultat 147 144 2% 255 224 14% 483
Periodens resultat 32 86 -63% 95 142 -34% 339
Resultat per aktie, 2,20 5,94 -63% 6,50 9,79 -34% 23,33
SEK*
Kassaflöde från den 39 120 23 211 457
löpande verksamheten
Nettoskuld 712 143 712 143 198
(nettokassa)

Bruttomarginal, % 21,0% 18,0% 3,1pp 19,1% 17,5% 1,6pp 17,9%
Rörelsemarginal, % 8,7% 9,0% -0,4pp 7,4% 7,8% -0,4pp 7,8%
Rörelsekapital/Nettoo 14% 3% 10,8pp 14% 3% 10,8pp 2%
msättning LTM, %
Eget kapital/summa 37% 25% 10,9pp 37% 25% 10,9pp 28%
tillgångar, %
Avkastning på 23% 23% -0,4pp 23% 23% -0,4pp 29%
sysselsatt kapital,
LTM%
Avkastning på eget 22% 30% -8,0pp 22% 30% -8,0pp 36%
kapital, LTM%

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: "Förutsättningarna för vår verksamhet i Ryssland har fortsatt att försämras. Ytterligare sanktioner har införts och Volvo och vissa andra nyckelpartners har fortsatt avbrutit försäljningen till Ryssland. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet i Ryssland följer tillämplig lag. Där det är tillåtet har vi än så länge fortsatt att betjäna våra kunder. Vi utvärderar nu strategiska alternativ för den ryska verksamheten, inklusive försäljning av hela eller delar av den, eller nedskärningar för att driva den vidare i begränsad omfattning. Under kvartalet har vi arbetat för att isolera den ryska verksamheten från övriga delar av koncernen för att säkerställa att potentiella negativa effekter från den ryska verksamheten inte ska spilla över på våra andra marknader.

I Ryssland minskade vår försäljning av nya och begagnade maskiner i enheter med 64% respektive 48%. Vi förväntar oss att försäljningen kommer fortsätta att minska allt eftersom våra säljbara lager minskar och fler restriktioner träder i kraft. Sammantaget minskade nettoomsättningen i Ryssland/CIS med 20% i rubel men ökade med 5% i svenska kronor till 1 315 MSEK. Rörelsemarginalen minskade. Rörelseresultatet var oförändrat på 157 MSEK.

Våra verksamheter i Kazakstan och Tyskland utvecklas väl och vi fortsätter att stärka våra positioner på dessa marknader. I Tyskland lanserar vi nu elektriska lastbilar från både Volvo och Renault Trucks. Vi är vidare på väg att starta en uthyrningsverksamhet för elektriska lastbilar. Vi kommer även närmare att vända den tyska verksamheten till vinst. Samtidigt fortsätter vi att söka efter möjligheter att utöka verksamheten, både vad gäller nya tjänster och produkter samt nya marknader.

Den tyska marknaden för tunga lastbilar minskade med 6% under andra kvartalet 2022. Vår försäljning av nya lastbilar minskade med 4% i enheter och vi tog ytterligare marknadsandelar. Vår begagnade lastbilsverksamhet fortsatte att bidra till omsättningen och eftermarknads-försäljningen ökade med 28%. Vi räknar nu med att nå positivt rörelseresultat någon gång under andra halvåret 2022. Den totala nettoomsättningen i Tyskland ökade med 12% till 375 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 23% till -10 MSEK.

Det är turbulenta tider. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på marknaderna i Kazakstan och Tyskland förblir starka."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

This information is information that Ferronordic AB (publ) is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Market Act (2007:528). The information was submitted for publication on 17 August 2022, 07:30 CET.

Kontakt

För investerare, analytiker och media: Erik Danemar, Finanschef och Chef för
investerarrelationer,+46 73 660 72 31, ir@ferronordic.com

Finansiell kalender 2022: Delårsrapport
januari-september 2022 - 11 november
2022

Nybrogatan 6SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280
Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/