Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

07:30 / 12 May 2022 Ferronordic Press release

Oroliga tider 

 FÖRSTA KVARTALET 2022
  • Nettoomsättningen ökade 38% till 1 746 MSEK (1 267)
  • Rörelseresultatet ökade 36% till 108 MSEK (80)
  • Rörelsemarginalen minskade till 6,2% (6,3)
  • Periodens resultat ökade 12% till 63 MSEK (56)
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,30 SEK (3,85)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till      -16 MSEK (91)
PRELIMINÄRT APRIL
  • Preliminär omsättning i Ryssland fristående i april om 375MSEK. Andra utvalda finansiella indikatorer för Ryssland i april redovisas på sidan 8 i rapporten.

MSEK (eller som angivet) 2022 2021 %
Q1 Q1
Nettoomsättning 1 746 1 267 38%
Bruttovinst 300 215 40%
Rörelseresultat 108 80 36%
Periodens resultat 63 56 12%
Resultat per aktie, SEK* 4,30 3,85 12%
Kassaflöde från den löpande versamheten -16 91
Nettoskuld (nettokassa) 255 -33

Bruttomarginal, % 17,2% 17,0% 0,3pp
Rörelsemarginal, % 6,2% 6,3% -0,1pp
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, % 3% 4% -0,4pp
Eget kapital/summa tillgångar, % 32% 28% 3,7pp
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM% 31% 21% 9,8pp
Avkastning på eget kapital, LTM% 35% 31% 4,2pp

* före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: När vi publicerar denna rapport fortsätter den militära konflikten i Ukraina. För Ferronordic orsakar situationen betydande störningar och osäkerhet. Några av våra huvudpartners har tillfälligt avbrutit försäljning och leveranser till Ryssland. Vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet i Ryssland och arbetar med att anpassa vår organisation till nya villkor. I den mån vi inte begränsas av gällande restriktioner fortsätter vi att tillhandahålla service till kunder och sälja produkter från vårt varulager eller från partners som fortsätter att leverera. Om situationen blir utdragen innebär läget emellertid betydande risker för vår affärsmodell i Ryssland. Vår verksamhet i Kazakstan och Tyskland påverkas inte direkt av situationen. Under första kvartalet 2022 ökade koncernens netto-omsättning med 38% till 1 746 MSEK. Rörelsemarginalen var i stort sett oförändrad på 6,2% och rörelseresultatet ökade med 36% till 108 MSEK. I Ryssland var marknaden stark upp till 24 februari. Vår försäljning under kvartalet avspeglar huvudsakligen avtal som ingåtts under denna period. Den totala nettoomsättningen i Ryssland/CIS ökade med 32% till 1 326 MSEK. Rörelse-marginalen minskade främst på grund av de avsättningar som gjordes under kvartalet. Den tyska marknaden för tunga lastbilar var i stort sett oförändrad under första kvartalet 2022. Vår försäljning av nya lastbilar ökade dock med 66% räknat i enheter och vi tog ytterligare marknadsandelar. Vår verksamhet för begagnade lastbilar mer än fördubblade omsättningen och eftermarknads-försäljningen ökade med 36%. Vi öppnade en ny verkstad i Bad Hersfeld och fyller därmed ytterligare ett viktigt tomrum i vårt växande nätverk. Vi fortsatte att marknadsföra och demonstrera ellastbilar till våra kunder och vi tecknade en order på två helelektriska Volvo FM-lastbilar. Netto-omsättningen i Tyskland ökade med 62% till 420 MSEK och rörelseresultatet med 25% till -10 MSEK. Till följd av den militära konflikten i Ukraina har utsikterna för vår verksamhet i Ryssland försämrats avsevärt. Om situationen fortsätter innebär det risker för vår verksamhet i Ryssland. I Tyskland tror vi att en fortsatt återhämtning från pandemin kommer att leda till ökad efterfrågan på lastbilar och service. Det geopolitiska läget kan dock även påverka den tyska ekonomin och marknaden. I ett längre perspektiv tror vi dock att affärsmöjligheterna på den tyska marknaden är fortsatt starka.

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2022, 07:30 CET.

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. http://www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/