Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

07:30 / 18 February 2022 Ferronordic Press release

Stark försäljnings- och resultattillväxt

FJÄRDE KVARTALET 2021
 • Nettoomsättningen ökade 43% till 1 694 MSEK (1 185)
 • Rörelseresultatet ökade 71% till 112 MSEK (65)
 • Rörelsemarginalen ökade till 6,6% (5,5)
 • Periodens resultat ökade 99% till 88 MSEK (44)
 • Resultatet per aktie uppgick till 6,06 SEK (3,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81 MSEK (179)
JANUARI- DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade 34% till 6 212 MSEK (4 635)
 • Rörelseresultatet ökade 47% till 483 MSEK (328)
 • Rörelsemarginalen ökade till 7,8% (7,1)
 • Periodens resultat ökade 53% till 339 MSEK (222)
 • Resultatet per aktie uppgick till 23,33 SEK (15,25)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 MSEK (693)

MSEK (eller som 2021 2020 % 2021 2020 %
angivet) Q4 Q4 12M 12M
Nettoomsättning 1 694 1 185 43% 6 212 4 635 34%
Bruttovinst 286 187 53% 1 111 797 39%
Rörelseresultat 112 65 71% 483 328 47%
Periodens resultat 88 44 99% 339 222 53%
Resultat per aktie, 6,06 3,05 99% 23,33 15,25 53%
SEK*
Kassaflöde från den -81 179 457 693
löpande versamheten
Nettoskuld 198 -20 198 -20
(nettokassa)

Bruttomarginal, % 16,9% 15,8% 1,1pp 17,9% 17,2% 0,7pp
Rörelsemarginal, % 6,6% 5,5% 1,1pp 7,8% 7,1% 0,7pp
Rörelsekapital/Nettoo 2% 5% -2,4pp 2% 5% -2,4pp
msättning LTM, %
Eget kapital/summa 28% 31% -3,0pp 28% 31% -3,0pp
tillgångar, %
Avkastning på 29% 20% 9,3pp 29% 20% 9,3pp
sysselsatt kapital,
LTM, %
Avkastning på eget 36% 26% 9,4pp 36% 26% 9,4pp
kapital, LTM, %

* före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: 2021 var Ferronordics hittills bästa år. Trots driftstörningar och utbudsbegränsningar fortsatte vår verksamhet i Ryssland/CIS  att öka i både nettoomsättning och lönsamhet och nådde  rekordhöga rörelse- och nettoresultat. I Tyskland fortsatte vi investera i organisationen och nätverket för att bygga en starkare plattform för framtiden. Mot bakgrund av vårt starka resultat och balansräkning rekommenderar styrelsen en utdelning om 11,5 SEK per aktie. Under Q4 2021 ökade koncernens nettoomsättning med 43% till 1 694 MSEK. En bättre marginal bidrog till 71% tillväxt i rörelseresultat och 99% tillväxt i nettoresultat. I Ryssland/CIS påverkades vår nymaskinsförsäljning av utbudsstörningar. Maskinutnyttjandet förblev dock högt och vårt digitala säljsystem och insatser från våra serviceteam bidrog till en stark eftermarknads-försäljning. Under kvartalet fortsatte vi att bygga vår organisation för service och försäljning av Sandviks mobila och stationära krossar. I vår anläggning för återtillverkning beslutade vi även att öka kapaciteten ytterligare. Den totala nettoomsättningen i Ryssland/CIS växte med 31% i SEK och rörelseresultatet ökade med 37%. I Tyskland ökade vår försäljning av nya lastbilar räknad i enheter med 70% i en marknad som minskade med 4,5% och vi tog således ytterligare marknadsandelar. Även vår försäljning av begagnade lastbilar bidrog till vår tillväxt. Som ett resultat av både organisk tillväxt och förvärv växte även vår eftermarknadsförsäljning. Under kvartalet köpte vi två verkstäder på strategiska platser i vårt nätverk och har totalt genomfört fem förvärv under 2021. Delvis som resultat av denna snabba expansion tog vi ytterligare förvärvs- och omstruktureringskostnader under kvartalet. Den totala nettoomsättningen i Tyskland ökade med 91% och rörelseresultatet förbättrades med 50% till -12 MSEK. Vi räknar med att uppnå ett positivt rörelseresultat i Tyskland under 2022. Vi förväntar oss att våra marknader fortsätter att växa under 2022 och i ett längre perspektiv fortsätter vi att se starka underliggande fundament och affärsmöjligheter på våra marknader. Den nuvarande geopolitiska spänningen har ännu inte påverkat vår verksamhet men innebär en betydande osäkerhet och vi följer utvecklingen noga.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. http://www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2022, 07:30 CET.

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/