Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

07:30 / 11 November 2022 Ferronordic Press release

Omfokusering av resurser

TREDJE KVARTALET 2022
 • Nettoomsättningen minskade -11% till 1 479 MSEK (1 661)
 • Rörelseresultat ökade 206% till 451 MSEK (147)
 • Justerat* rörelseresultat minskade -12% till 130 MSEK (147)
 • Justerad* rörelsemarginal minskade till 8,8% (8,9)
 • Periodens resultat ökade 237% till 366 MSEK (109)
 • Resultatet per aktie uppgick till 25,20 SEK (7,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 MSEK (327)
JANUARI- SEPTEMBER 2022
 • Nettoomsättningen ökade 9% till 4 915 MSEK (4 517)
 • Rörelseresultat ökade 91% till 706 MSEK (371)
 • Justerat* rörelseresultat ökade 4% till 385 MSEK (371)
 • Justerad* rörelsemarginal minskade till 7,8% (8,2)
 • Periodens resultat ökade 84% till 461 MSEK (251)
 • Resultatet per aktie uppgick till 31,70 SEK (17,27)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 263 MSEK (538)  

MSEK (eller som 2022 2021 % 2022 2021 % FY2021
angivet) Q3 Q3 9M 9M
Nettoomsättning 1 479 1 661 -11% 4 915 4 517 9% 6 212
Bruttovinst 365 324 13% 1 021 825 24% 1 111
Rörelseresultat 451 147 206% 706 371 91% 483
Rörelseresultat 130 147 -12% 385 371 4% 483
justerat*
Periodens resultat 366 109 237% 461 251 84% 339
Resultat per aktie, 25,20 7,48 237% 31,70 17,27 84% 23,33
SEK*
Kassaflöde från den 240 327 263 538 457
löpande verksamheten
Nettoskuld 579 -75 579 -75 198
(nettokassa)

Bruttomarginal, % 24,7% 19,5% 5,1pp 20,8% 18,3% 2,5pp 17,9%
Rörelsemarginal, % 30,5% 8,9% 21,6pp 14,4% 8,2% 6,2pp 7,8%
Rörelsemarginal 8,8% 8,9% -0,1pp 7,8% 8,2% -0,4pp 7,8%
justerat*, %
Rörelsekapital/Nettoo 18% 0% 18,4pp 18% 0% 18,4pp 2%
msättning LTM, %
Eget kapital/summa 42% 27% 15,0pp 42% 27% 15,0pp 28%
tillgångar, %
Avkastning på 31% 27% 3,6pp 31% 27% 3,6pp 29%
sysselsatt kapital,
LTM%
Avkastning på eget 35% 31% 3,5pp 35% 31% 3,5pp 36%
kapital, LTM%

* "Justerat" innebär här och i rapporten att exkludera effekten av ersättningsutbetalningen från Volvo CE på 321 MSEK.

      Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:"Förutsättningarna för vår verksamhet i Ryssland fortsätter att försämras. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet i Ryssland följer tillämpliga lagar. Vår verksamhet är begränsad i omfattning, men där det är möjligt fortsätter vi att betjäna våra kunder. Inför en osäker framtid arbetar vi aktivt för att kunna sälja vår verksamhet i Ryssland. Under kvartalet kom vi överens med Volvo CE och Sandvik om att säga upp våra återförsäljaravtal för Ryssland. Från Volvo CE utgick en ersättning på 321 MSEK för uppkomna och potentiella kostnader och förluster relaterade till uppsägningen.

      Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra verksamheter i Kazakstan och Tyskland. Under kvartalet blev vi distributör för Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland och Kazakstan. I Tyskland intensifierar vi vårt arbete med att marknadsföra elektriska lastbilar från Volvo och Renault, både som återförsäljare och genom uthyrning. Inom ramen för denna satsning fick vi våra första statsbidrag för elektriska lastbilar. I Kazakstan söker vi möjligheter att utveckla contracting services. Samtidigt letar vi även efter möjligheter att utöka vår affärsverksamhet, både vad gäller nya produkter och tjänster samt nya marknader.

       I Tyskland minskade vår försäljning av nya lastbilar med 5%, främst som ett resultat av utbudsbegränsningar. Vår eftermarknadsverksamhet växte däremot med 42%. Som ett resultat av denna ändring i omsättningsfördelning ökade vår bruttomarginal med 3 procentenheter. Vi behöver dock fortsätta att utöka vår servicetäckning och ta marknadsandelar inom både service och lastbilsförsäljning. Under tredje kvartalet startade vi en ny verkstad i Aschaffenburg och tecknade ett hyresavtal för ett centrum för begagnade lastbilar i Coswig. Vi tror att vi kommer att uppnå ett tempo för ett neutralt rörelseresultat i Tyskland före årsskiftet.

       I Tyskland fortsätter vi att se en stark efterfrågan på service och lastbilar, med utbudsbegränsningar som hittills har begränsat marknadstillväxten. Den makroekonomiska osäkerheten kommer dock sannolikt att påverka den tyska ekonomin. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förhållandena och affärsmöjligheterna på de kazakiska och tyska marknaderna förblir starka."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandvik i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Mecalac och Sandvik i Kazakstan. Ferronordic bedriver även verksamhet i Ryssland där företaget är återförsäljare för Mecalac och Dressta samt erbjuder contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. http://www.ferronordic.com/

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2022, 07:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/