Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Kommuniké från Ferronordics årsstämma 2021

15:01 / 12 May 2021 Ferronordic Press release

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den 12 maj 2021 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutade aktieägarna följande:

  • Godkändes ordinarie utdelning om 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 17 maj 2021. Utbetalning ska ske runt den 20 maj 2021.

  • Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

  • Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors omvaldes till ledamöter i styrelsen. Aurore Belfrage och Niklas Florén invaldes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  • Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.

  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 2 800 000 kr fastställdes.

  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.

  • Förslag till incitamentprogram för medlemmar i koncernens exekutiva och utökade ledningsgrupper inkluderande utgivande av teckningsoptioner antogs.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu omkring 100 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2021, kl. 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/