Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport januari - mars 2021

07:30 / 12 May 2021 Ferronordic Press release

Bästa första kvartalet hittills

FÖRSTA KVARTALET 2021
  • Nettoomsättningen ökade 13% till 1 267 MSEK (1 118 MSEK)
  • Rörelseresultatet ökade 57% till 80 MSEK (51 MSEK)
  • Rörelsemarginalen ökade till 6,3% (4,6%)
  • Periodens resultat ökade 176% till 56 MSEK (20 MSEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,85 SEK (1,39 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 91 MSEK (101 MSEK)

MSEK Q1 Q1 %
2021 2020
Nettoomsättning 1 267 1 118 13%
Rörelseresultat 80 51 57%
Periodens resultat 56 20 176%
Resultat per aktie 3,85 1,39 176%

Bruttomarginal 17,0% 16,3%
Rörelsemarginal 6,3% 4,6%

Avkastning på sysselsatt kapital 21% 23%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 4% 13%
Nettoskuld / (Nettokassa) -33 531

 

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Första kvartalet 2021 var ytterligare ett starkt kvartal, präglat av stark maskinförsäljning i Ryssland/CIS, förbättrad eftermarknadsförsäljning i Tyskland och god lönsamhet. I Ryssland/CIS ökade vår nymaskinförsäljning i enheter med 31% på en marknad som växte  26%. Tack vare hårt arbete från våra medarbetare, och med hjälp av vårt digitala försäljningssystem, nådde vår eftermarknadsförsäljning i svenska kronor samma nivå som förra året trots att rubeln försvagades med 29%. Extrema väderförhållanden försvårade uppstarten av våra nya projekt men vår contracting services- verksamhet fortsatte att växa under kvartalet. Vår anläggning för återtillverkning av maskiner och komponenter, vars kapacitet utökades i slutet av förra året, är nu fullt utnyttjad fram till oktober. Nettoomsättningen i Ryssland/CIS ökade med 20% till 1 007 MSEK. Rörelsemarginalen och rörelsevinsten ökade som resultat av högre bruttovinst och lägre försäljnings- och administrationskostnader. Inom affärsutvecklingen tog vi ett spännande steg genom att bli återförsäljare av Sandviks mobila krossar och sorteringsverk i hela Ryssland, från och med april. I Tyskland fortsatte vi att investera i vårt servicenätverk och vår organisation. Vi tillkännagav förvärv av ytterligare tre verkstäder samt planer för en ny anläggning i Hannover. Den tyska lastbilsmarknaden återhämtade sig under kvartalet men vår lastbilsförsäljning minskade då vissa kunder valde att invänta leveranser av Volvos nya modellserie. Vår eftermarknadsaffär växte och utvecklades dock bra. Bruttomarginalen ökade då eftermarknadsförsäljningen ökade som andel av den sammanlagda omsättningen. Försäljnings- och administrationskostnaderna var dock högre, delvis på grund av omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående år. För koncernen som helhet ökade omsättningen med 13% till 1,267 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 57% till 80 MSEK, vilket är vårt bästa resultat hittills för ett första kvartal, trots det negativa resultatet i Tyskland. Rörelsekapitalet förblev lågt på 4% av omsättningen. Starka kassaflöden resulterade i en nettokassa om 33 MSEK. Affärsläget förblir osäkert, främst vad gäller eventuella störningar i leverantörskedjan. Trots detta förväntar vi oss att våra marknader kommer fortsätta att återhämta sig under återstoden av 2021.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu omkring 100 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

Finansiell rapportering 2021/22

Delårsrapport januari-juni 2021                                    12 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021                        12 november 2021

Bokslutskommuniké januari - december 2021            18 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2021, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/