Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Bokslutskommuniké januari - december 2020

07:30 / 19 February 2021 Ferronordic Press release

Stark maskinförsäljning och kassaflöde

FJÄRDE KVARTALET 2020
 • Nettoomsättningen ökade 23% till 1 185 MSEK (960 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade 31% till 65 MSEK (95 MSEK)
 • Rörelsemarginalen minskade till 5,5% (9,9%)
 • Periodens resultat minskade 23% till 44 MSEK (57 MSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,05 SEK (3,95 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 179 MSEK (3 MSEK)
JANUARI - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen ökade 24% till 4 635 MSEK (3 747 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade 8% till 328 MSEK (358 MSEK)
 • Rörelsemarginalen minskade till 7,1% (9,5%)
 • Periodens resultat minskade 12% till 222 MSEK (251 MSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 15,25 SEK (17,26 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 693 MSEK (-330 MSEK)
 • Styrelsen uppdaterar finansiella mål och rekommenderar en utdelning på 7,5 SEK per aktie

MSEK Q4 Q4 % 12M 2020* 12M 2019 %
2020* 2019
Nettoomsättning 1 185 960 23% 4 635 3 747 24%
Rörelseresultat 65 95 -31% 328 358 -8%
Periodens 44 57 -23% 222 251 -12%
resultat
Resultat per 3,05 3,95 -23% 15,25 17,26 -12%
aktie
   
Bruttomarginal 15,8% 21,0% 17,2% 20,7%
Rörelsemarginal 5,5% 9,9% 7,1% 9,5%

Avkastning på 20% 27% 20% 27%
sysselsatt
kapital
Rörelsekapital/Ne 5% 20% 5% 20%
ttoomsättning
Nettoskuld / -20 593 -20 593
(Nettokassa)

  * Fjärde kvartalet och tolv månader 2020 omfattar konsolidering av Ferronordics verksamhet i Tyskland

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Under ett år med stora utmaningar är jag mycket stolt över hur våra medarbetare reagerade och presterade. Under helåret 2020 levererade Ryssland/CIS rekordhögt resultat och kassaflöde. Samtidigt lanserade vi och började bygga vår verksamhet i Tyskland. Under Q4 2020 investerade vi också i utveckling. I Ryssland/CIS startade vi vårt nya contracting service-projekt i Norilsk och ökade kapaciteten i vår anläggning för återtillverkning av komponenter och maskiner i Ekaterinburg. Vi sålde 17% fler maskiner och tog marknadsandelar i en något starkare marknad. Vår eftermarknadsaffär påverkades emellertid negativt av covid-relaterade restriktioner och den svagare rubeln. Den totala omsättningen i Ryssland/CIS ökade med 34% i lokal valuta men var oförändrad i SEK. Vår rörelsemarginal var lägre på grund av uppstartskostnader i contracting services och en lägre intäktsandel från eftermarknadsförsäljningen. I Tyskland fortsatte vi att bygga upp organisationen och förbättra vårt nätverk. I december och januari tillkännagav vi utnämningen av en ny landschef och förvärvet av två strategiskt placerade verkstäder. I Q4 2020 ökade vi lastbilsförsäljningen men eftermarknadsförsäljningen var lägre, delvis på grund av förnyade covid-restriktioner. Tillsammans med omstrukturerings- och transaktionskostnader påverkade detta rörelseresultatet negativt. Vårt konsoliderade rörelseresultat för Q4 2020 minskade med 31% till 65 MSEK, främst till följd av det negativa bidraget från Tyskland. Starka kassaflöden vände en 83 MSEK nettoskuld i Q3 till 20 MSEK nettokassa vid slutet av Q4 2020. Även om mycket osäkerhet kvarstår förväntar vi oss att våra marknader kommer att återhämta sig 2021. Vi förblir även optimistiska om den långsiktiga potentialen. Mot bakgrund av vårt resultat och vår ställning 2020, samt våra utsikter, har styrelsen beslutat att uppdatera Ferronordics finansiella mål och utdelningspolicy samt att rekommendera en utdelning på 7.5 kronor per aktie."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu omkring 90 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.www.ferronordic.com  

 

Finansiell rapportering 2021/22

Delårsrapport januari-mars 2021                                 12 maj 2021

Årsstämma 2021                                                          12 maj 2021

Delårsrapport januari-juni 2021                                    12 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021                        12 november 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2021, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/