Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

07:30 / 12 November 2021 Ferronordic Press release

Bästa kvartalet hittills

TREDJE KVARTALET 2021
 • Nettoomsättningen ökade 47% till 1 661 MSEK (1 129)
 • Rörelseresultatet ökade 37% till 147 MSEK (107)
 • Rörelsemarginalen minskade till 8,9% (9,5)
 • Periodens resultat ökade 34% till 109 MSEK (81)
 • Resultatet per aktie uppgick till 7,48 SEK (5,57)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 327 MSEK (100)
JANUARI- SEPTEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade 31% till 4 517 MSEK (3 450)
 • Rörelseresultatet ökade 41% till 371 MSEK (263)
 • Rörelsemarginalen ökade till 8,2% (7,6)
 • Periodens resultat ökade 41% till 251 MSEK (177)
 • Resultatet per aktie uppgick till 17,27 SEK (12,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 538 MSEK (514)

MSEK (eller som 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
angivet) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Nettoomsättning 1 661 1 129 47% 4 517 3 450 31% 4 635
Bruttovinst 324 221 46% 825 610 35% 797
Rörelseresultat 147 107 37% 371 263 41% 328
Periodens resultat 109 81 34% 251 177 41% 222
Resultat per 7,48 5,57 34% 17,27 12,21 41% 15,25
aktie*, SEK
Kassaflöde från den 327 100 538 514 693
löpande versamheten
Nettoskuld -75 83 -75 83 -20
(nettokassa)

Bruttomarginal, % 19,5% 19,6% -0,1pp 18,3% 17,7% 0,6pp 17,2%
Rörelsemarginal, % 8,9% 9,5% -0,6pp 8,2% 7,6% 0,6pp 7,1%
Rörelsekapital/Netto 0% 8% -8,1pp 0% 8% -8,1pp 5%
omsättning LTM %
Eget kapital/summa 27% 33% -6,1pp 27% 33% -6,1pp 31%
tillgångar, %
Avkastning på 27% 25% 2,0pp 27% 25% 2,0pp 20%
sysselsatt kapital,
%
Avkastning på eget 48% 44% 4,6pp 48% 44% 4,6pp 40%
kapital, %

* före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: Under tredje kvartalet 2021 uppnådde Ferronordic ytterligare ett rekordresultat. De totala intäkterna växte med 47% till  1 661 MSEK och rörelseresultatet var 147 MSEK med en rörelsemarginal på 8,9%. Rörelsekapitalet förblev lågt då efterfrågan översteg ett begränsat utbud. Kassaflödet från verksamheten var starkt och bidrog till att koncernen återgick till en nettokassa. I Ryssland/CIS var marknaden för anläggningsmaskiner fortsatt stark då råvarupriserna växte och investeringar i infrastruktur fortsatte. Kundernas maskinutnyttjande ökade också, vilket tillsammans med vår digitala försäljning bidrog till en god tillväxt i eftermarknadsförsäljningen. Inom contracting services fortsatte vi att utveckla vårt projekt i Norilsk. Den sammanlagda omsättningen i Ryssland/CIS ökade med 48% och rörelseresultatet med 44% till 179 MSEK. I oktober tillkännagav vi utvidgningen av vårt partnerskap med Sandvik. Förutom mobila krossar och sorteringsverk kommer vi även att bli distributör av de större och mer komplexa stationära krossarna och sorteringsverken. I Tyskland var  marknaden för tunga lastbilar i stort sett oförändrad. Inom vårt försäljningsområde minskade marknaden med 13% medan vår försäljning av nya lastbilar ökade med 25% i enheter och vi tog ytterligare marknadsandelar. Vår verksamhet för begagnade lastbilar, som lanserades i slutet av 2020, fortsatte att växa. Vår eftermarknadsförsäljning förbättrades, delvis på grund av våra förvärv. Under tredje kvartalet accelererade vi arbetet med att omstrukturera och förbättra vår organisation. Delvis som ett resultat av omstruktureringskostnader minskade rörelseresultatet jämfört med förra året. Vi fortsätter att bygga en kundcentrerad plattform och utveckla vårt nätverk. Under kvartalet påbörjade vi byggnation av vårt nya service- och försäljningscenter för Hannover och tillkännagav även förvärv av en verkstad i Bergstrasse. Nuvarande osäkerhet i våra marknader hänför sig främst till begränsningar i leveranskedjan som vi förväntar oss fortsätta långt in i 2022. I ett längre perspektiv ser vi starka underliggande fundament och affärsmöjligheter på våra marknader.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. http://www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2021, 07:30 CET.

 

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/