Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

07:30 / 13 May 2020 Ferronordic Press release

Tillväxt i Ryssland/CIS. Start av verksamheten i Tyskland

FÖRSTA KVARTALET 2020
  • Nettoomsättningen ökade 55% till 1,118 MSEK (723 MSEK)
  • Rörelseresultatet minskade 9% till 51 MSEK (56 MSEK)
  • Rörelsemarginalen minskade till 4,6% (7,7%)
  • Periodens resultat minskade 56% till 20 MSEK (46 MSEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,39 SEK (3,19 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 MSEK (-116 MSEK)

MSEK Första kvartalet Första kvartalet %
2020* 2019
Nettoomsättning 1 118 723 55%
Rörelseresultat 51 56 -9%
Periodens resultat 20 46 -56%
Resultat per stamaktie 1.39 3.19 -56%
   
Bruttomarginal 16.3% 20.2%
Rörelsemarginal 4.6% 7.7%
   
Avkastning på sysselsatt kapital 23% 33%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 13% 8%
Nettoskuld / (Nettokassa) 531 (59)

  * Första kvartalet 2020 omfattar konsolidering av Ferronordics verksamhet i Tyskland

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Mot bakgrund av den osäkra affärsmiljö som orsakats av utbrottet av COVID-19 var första kvartalet 2020 relativt starkt för Ferronordic. I Ryssland/CIS ökade intäkterna med 17% i en marknad som i stort sett var oförändrad. I Tyskland lanserade vi framgångsrikt verksamheten som återförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Även om den tyska marknaden påverkades påtagligt av de restriktioner som infördes, med lastbilsregistreringar ned 26% och en svagare eftermarknad, kunde vi hålla alla verkstäder öppna och uppnå ett resultat i linje med våra förväntningar. Vår totala omsättning uppgick till 1 118 MSEK. Rörelseresultatet i Ryssland/CIS ökade med 8% medan koncernens rörelseresultat minskade med 9% till 51 MSEK på grund av det negativa resultatet i Tyskland. Kassaflödet från verksamheten var starkt då rörelsekapitalet minskade. Trots den ytterligare skuld som är relaterad till våra förvärv och verksamhet i Tyskland minskade koncernens totala nettoskuld. Vår främsta angelägenhet avser nu osäkerheten orsakad av COVID-19, i synnerhet vad gäller våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet. Jag är tacksam och stolt över hur våra anställda har anpassat sig till utmanande förhållanden och bidragit såväl till vår verksamhet, våra kunders verksamhet och till samhället i stort. Under återstoden av 2020 kommer vi sannolikt att se olika grader av störningar i leveranser, efterfrågan och kundsamverkan. Vi vidtar åtgärder för att upprätthålla högsta möjliga servicenivå till våra kunder, skydda våra anställda, stärka likviditeten och minska kostnader. Givet dessa utsikter och i linje med dessa åtgärder har styrelsen reviderat sitt förslag och föreslår istället till årsstämman 2020 att ingen utdelning skall betalas ut. Vi har tillförsikt till att vår affärsmodell, som bygger på kompetenta medarbetare och en robust eftermarknadsverksamhet, återigen kommer att visa sig motståndskraftig. I ett längre perspektiv är vi fortsatt positiva då vi tror att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka"

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

Finansiell rapportering 2020/21

Delårsrapport januari-juni 2020                                    13 augusti 2020

Delårsrapport januari-september 2020                        12 november 2020

Bokslutskommuniké januari-december 2020               19 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2020, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/