Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Delårsrapport januari - september 2020

07:30 / 12 November 2020 Ferronordic Press release

Rekordvinst och starka kassaflöden

TREDJE KVARTALET 2020
 • Nettoomsättningen ökade 17% till 1 129 MSEK (964 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade 1% till 107 MSEK (109 MSEK)
 • Rörelsemarginalen minskade till 9,5% (11,3%)
 • Periodens resultat ökade 9% till 81 MSEK (74 MSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,57 SEK (5,09 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 100 MSEK (95 MSEK)
NIO MÅNADER 2020
 • Nettoomsättningen ökade 24% till 3 450 MSEK (2 787 MSEK)
 • Rörelseresultatet var i stort oförändrat på 263 MSEK (262 MSEK)
 • Rörelsemarginalen minskade till 7,6% (9,4%)
 • Periodens resultat minskade 8% till 177 MSEK (193 MSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 12,21 SEK (13,31 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 514 MSEK (-333 MSEK)

MSEK Q3 2020* Q3 2019 % 9M 2020* 9M 2019 %
Nettoomsättning 1 129 964 17% 3 450 2 787 24%
Rörelseresultat 107 109 -1% 263 262 0%
Periodens 81 74 9% 177 193 -8%
resultat
Resultat per 5,57 5,09 9% 12,21 13,31 -8%
aktie
   
Bruttomarginal 19,6% 21,4% 17,7% 20,6%
Rörelsemarginal 9,5% 11,3% 7,6% 9,4%

Avkastning på 25% 34% 25% 34%
sysselsatt
kapital
Rörelsekapital/Ne 8% 18% 8% 18%
ttoomsättning
Nettoskuld / 83 411 83 411
(Nettokassa)

  * Nio månader 2020 omfattar konsolidering av Ferronordics verksamhet i Tyskland

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Q3 2020 var ytterligare ett kvartal då vår organisation levererade ett mycket starkt resultat. Trots fortsatt osäkerhet kring COVID-19 uppnådde vi vår högsta nettovinst hittills. Våra kunder i Ryssland/CIS fortsatte att driva sin verksamhet med stöd av våra tjänster. Vår försäljning av nya maskiner växte i antal med 21% på en marknad som minskade och eftermarknadsförsäljningen ökade med 14% i rubel. Contracting services ökade med 21% i rubel och vi kungjorde ett nytt projekt som kan öka vår marknadspotential. Vi påbörjade också en expansion av vår anläggning för återtillverkning av komponenter och maskiner i Ekaterinburg. Under kvartalet såg vi en ökad aktivitet och fler upphandlingar för de så kallade nationella projekten som syftar till att förbättra infrastrukturen i Ryssland. Trots en stark underliggande tillväxt minskade de totala intäkterna med 7% till 900 MSEK på grund av den svagare rubeln. Till följd av en fortsatt kostnadsdisciplin ökade dock vårt rörelseresultat med 14% till 124 MSEK, vilket är vårt hittills högsta för Ryssland/CIS. I Tyskland var marknaden för nya lastbilar fortsatt svag medan efterfrågan på service och reservdelar var mer stabil. Rörelseresultatet minskade med 11% jämfört med andra kvartalet då vi fortsätter processen att omstrukturera den förvärvade verksamheten. Kassaflödet för gruppen från den löpande verksamheten var starkt på 100 MSEK. Nettoskulden minskade till 83 MSEK. För närvarande förväntar vi oss dock att marknaderna i Ryssland/CIS och Tyskland kommer att börja återhämta sig nästa år. I ett längre perspektiv är vi fortsatt positiva då vi tror att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka."

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

Finansiell rapportering 2020/21

Bokslutskommuniké januari-december 2020 19 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2020, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/