Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic avser expandera till Tyskland som återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks

13:05 / 12 September 2019 Ferronordic Press release

Ferronordic avser att ingå ett avtal med Volvo Group Trucks Tyskland för  utnämningen av Ferronordic som återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Samtidigt skulle Ferronordic förvärva verksamheten på nio av Volvos anläggningar i Tyskland. Köpeskillingen förväntas uppgå till ca 250 MSEK* och finansieras via lån från Nordea Bank. Under 2016-2018 genererade den aktuella verksamheten en omsättning om ca 1,3 MDSEK*, vilket kan jämföras med Ferronordics omsättning under de tolv månader som föregick 30 juni 2019 om ca 3,6 MDSEK. Om transaktionen genomförs skulle Ferronordics finansiella mål för koncernens rörelsemarginal ändras från 7-9% till 6-8%. Transaktionen är beroende av vissa villkor, såsom slutgiltiga avtal och erforderliga godkännanden.

Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar: "Jag är stolt över denna möjlighet att kunna expandera vår verksamhet i Europa och ytterligare stärka vårt partnerskap med Volvo. Många av våra anställda, inklusive jag själv, har en lång historia hos Volvo Trucks. Samtidigt har Ferronordic drivit verkstäder för Volvo och Renault Trucks i Ryssland under ett antal år nu, varav vissa rankas av Volvo bland de bästa i landet. Det är spännande att få fortsätta utveckla denna verksamhet på Europas största lastbilsmarknad.

Christian Coolsaet, VD för Volvo Group Trucks Tyskland, kommenterar: Den planerade utnämningen av Ferronordic är en del av vår strategi för Tyskland där vi, tillsammans med starka partners, avser att öka investeringarna och förbättra vårt nätverk i landet. Målet är att ytterligare förbättra vår brand image och kundtillfredsställelse över hela Tyskland. Jag är mycket nöjd över att få fortsätta den framgångsrika utvecklingen av Volvo Group Trucks i Tyskland tillsammans med en så stark partner som Ferronordic."

Ambitionen är att transaktionen skall genomföras under slutet av 2019 och att Ferronordic skall överta verksamheten fr.o.m. januari 2020.

Sammanfattning av transaktionen
  • Ferronordic skulle utses till återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i vissa delar av Tyskland.

  • Ferronordic skulle förvärva försäljnings- och eftermarknadsverksamheten på nio av Volvos nuvarande anläggningar i Tyskland. 

  • Transaktionen skulle vara ett inkråmsförvärv där Ferronordic förvärvar till verksamheten hänförliga tillgångar, främst lastbilar och reservdelar i varulager, demo-lastbilar, och kundfordringar, till en köpeskilling om ca 190 MSEK*. Därtill skulle Ferronordic förvärva fast egendom vid tre av anläggningarna till en köpeskilling om ca 60 MSEK*. Den sammanlagda köpeskillingen för tillgångarna förväntas således uppgå till ca 250 MSEK* beroende på de faktiska tillgångar som finns i verksamheten när transaktionen genomförs. 

  • Transaktionen skulle finansieras genom en fyraårig kreditfacilitet från Nordea Bank om ca 320 MSEK*.

  • Befintliga avtal avseende den förvärvade verksamheten, såsom service-avtal, hyresavtal m.m., skulle överföras från Volvo till Ferronordic.

  • Personalen vid de nio anläggningarna som skulle övertas från Volvo, inklusive säljpersonal och mekaniker, förväntas, om transaktionen genomförs, att fortsätta i sina nuvarande positioner och övergå till Ferronordic.

Bakgrund och motiv

Ferronordics strategiska mål innefattar expansion till närliggande affärsområden samt geografisk expansion.

Med ca 68 000 lastbilar sålda under 2018 är Tyskland Europas största marknad för tunga lastbilar (>16 ton).

Om transaktionen genomförs skulle Ferronordic bli återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Under 2018 registrerades ca 12 000 lastbilar i det aktuella området, motsvarande ca 18% av den tyska marknaden för tunga lastbilar.

Området som Ferronordic skulle ta över är intressant utifrån flera aspekter. För det första innefattar det några av Tysklands starkaste, mest trafikerade och mest utvecklade områden, såsom Hannover och Frankfurt/Rhein-Main-området, Tysklands näst största storstadsområde. I dessa områden förväntar sig Ferronordic fortsatt stark efterfrågan på lastbilar och service samtidigt som bolaget ser möjligheter till ökade marknadsandelar för både Volvo Trucks och Renault Trucks. Dessutom innefattar området en stor del av östra Tyskland, med snabbt växande städer som Leipzig och Dresden där Ferronordic förväntar sig att efterfrågan på lastbilar och reservdelar kommer öka.

[image]

Transaktionen skulle omfatta Volvo Group Trucks Tysklands försäljnings- och eftermarknadsverksamhet vid nio anläggningar: Frankfurt, Haiger, Kassel, Hannover, Halle, Leipzig, Görschen, Dresden och Bautzen (med tillhörande områden som respektive anläggning täcker).

Genom att införa Ferronordics affärsmodell och kommersiella processer i Tyskland, och genom att genomföra fortsatta investeringar för att förbättra försäljnings- och service-nätverket i området, ser Ferronordic goda möjligheter att öka verksamhetens omsättning och lönsamhet, dels genom att ta en större del av eftermarknadsförsäljningen i området, och dels genom att öka Volvo- och Renault Trucks marknadsandelar. Denna förbättring bör även pådrivas av Volvos strategi i Tyskland, vilken syftar till förbättrad brand image och kundtillfredsställelse över hela landet.

Verksamheten

Verksamheten som skulle förvärvas från Volvo består av försäljning av nya lastbilar och eftermarknadsförsäljning (reservdelar och service). Under 2016-2018 genererade verksamheten en genomsnittlig omsättning om ca 1,3 MDSEK* per år med ett rörelseresultat omkring noll (Ferronordics omsättning under senaste tolv månaderna (per 30 juni 2019) uppgick till ca 3,6 MDSEK med en rörelsemarginal på 8,8%). Den nya verksamheten innefattar sammanlagt 163 heltidsanställda, jämfört med 1 146 heltidsanställda i Ferronordic (per den 30 juni 2019).

Inverkan på Ferronordic

Köpeskillingen för tillgångarna som förvärvas från Volvo, inklusive fast egendom för tre anläggningar, förväntas uppgå till ca SEK 250m*.

Ferronordic har erhållit ett s.k. commitment letter för en fyraårig kreditfacilitet från Nordea Bank om upp till 30 MEUR (SEK 320m*). Faciliteten förväntas finansiera förvärvet av tillgångarna från Volvo Group Trucks Tyskland samt vissa av de initiala investeringar som härrör till den förvärvade verksamheten.

Transaktionen förväntas medföra en ökning av koncernens nettoskuld om ca 300 MSEK*, delvis beroende på värderingen av leasingskulder avseende hyresavtal i den nya verksamheten enligt IFRS 16.

För att förbättra och utöka försäljnings- och service-nätverket inom sitt område planerar Ferronordic att investera i nya och förbättrade verkstäder. Omfattningen av och tidpunkten för dessa investeringar kommer bero på en rad faktorer, bl.a. huruvida nya verkstäder kommer hyras eller förvärvas, samt i vilken utsträckning befintliga anläggningar kan identifieras eller om nya anläggningar måste byggas.

Ferronordic ser möjligheter att öka marknadsandelen för Volvo Trucks och Renault Trucks i området och förväntar sig att bolagets del av den totala eftermarknadsförsäljningen (reservdelar och service) i området kommer öka över tid. I takt med att eftermarknadsförsäljningen ökar förväntas även lönsamheten förbättras.

Under 2020 förväntas den nya verksamheten bidra med en omsättning om ca 1,3 MDSEK*.

Under uppstartsfasen förväntas den nya verksamheten ha negativ inverkan på koncernens resultat och kassaflöde. Under 2020 förväntas den nya verksamheten således ha en negativ inverkan på koncernens rörelseresultat och resultat om ca -40 MSEK* respektive -50 MSEK* (inklusive engångskostnader). Negativ inverkan på det operativa kassaflödet under 2020 förväntas uppgå till ca -40 MSEK*. Resultat och operativt kassaflöde från den nya verksamheten förväntas övergå till att bli positivt mot slutet av 2021.

Transaktionen förväntas inte ha någon betydande inverkan på Ferronordics nuvarande verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Erforderliga investeringar för att förbättra och utöka Ferronordics försäljnings- och service-nätverk i Tyskland skulle initialt och i viss mån finansieras med kassaflöden från bolagets befintliga verksamhet i Ryssland. Detta förväntas dock inte påverka Ferronordics investeringsplaner i Ryssland och Kazakstan.

Ändrade finansiella mål

Om transaktionen genomförs skulle Ferronordics finansiella mål ändras enligt följande:
  •  Tredubblad omsättning i Ryssland och CIS från 2016 till 2021 (oförändrat)
  •  Rörelsemarginal om 6-8% (för närvarande 7-9%)
  •  Nettoskuldsättning/EBITDA om 0-2 x (över en konjunkturcykel) (oförändrat)

Det reviderade målet för rörelsemarginalen reflekterar en förväntat lägre rörelsemarginal i den nya verksamheten jämfört med den nuvarande. Målet för skuldsättningsgraden skulle förbli oförändrat trots den initiala nettoskuldsökning som transaktionen förväntas medföra.

Utdelningspolicyn skulle förbli oförändrad, dvs ambitionen är att minst 25% av resultatet skall betalas ut till aktieägarna. Styrelsen beaktar dock flera faktorer vid fastställandet av utdelningsnivån, bl.a. koncernens expansionsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.

Tidsram

Ambitionen är att transaktionen skall slutföras vid slutet av 2019 och att Ferronordic skall påbörja den nya verksamheten fr.o.m. januari 2020.

Villkor

Transaktionen är beroende av uppfyllandet av villkor, inklusive slutgiltiga avtal och erforderliga godkännanden.

------------------------------------------------------- 

*Enligt växelkursen EUR/SEK den 11 september 2019. 

Inbjudan till telefonkonferens

Ferronordic bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation där Lars Corneliusson, VD, och Erik Danemar, Finanschef, kommenterar dagens offentliggörande. Presentationen kommer hållas den 12 september 2019 kl. 16:00 och kan följas via telefonkonferens eller audiocast.

Presentationen kommer hållas på engelska. Efter presentation finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas via telefonkonferensen eller skriftligen via audiocasten. Ingen förregistrering krävs.

För att delta via telefon, vänligen ring in senast fem minuter före avsatt tid.

Telefonnummer:

Sverige:                        +46 8 519 99 383

Storbritannien:             +44 3333 009 262

Ryssland:                      +7 8800 500 0133

USA:                            +1 833 526 83 81

Schweiz:                       +41 225 675 632

Tyskland:                      +49 69 2222 20 380

Presentationen kan även ses live på

https://tv.streamfabriken.com/2019-09-12-ferronordic-press-conference

Efteråt kommer en inspelning av presentationen finnas tillgänglig på samma sida.

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med över 80 anläggningar och över 1 100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2019, kl. 13:05.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/