Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB: Ferronordic AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2019

07:30 / 15 August 2019 Ferronordic Press release

Ytterligare ett rekordkvartal

ANDRA KVARTALET 2019
 •  Nettoomsättningen ökade 35% (29% ökning i lokal valuta) till 1 100 MSEK (817 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 98 MSEK (68 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 8,9% (8,3%)
 •  Periodens resultat ökade till 73 MSEK (54 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie uppgick till 5,03 SEK (2,71 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -313 MSEK (58 MSEK)
FÖRSTA HALVÅRET 2019
 •  Nettoomsättningen ökade 27% (25% ökning i lokal valuta) till 1 823 MSEK (1 431 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 154 MSEK (109 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 8,4% (7,6%)
 •  Periodens resultat ökade till 119 MSEK (85 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie uppgick till 8,21 SEK (4,64 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -428 MSEK (34 MSEK)

MSEK  Andra Andra   % Första Första   %
kvartalet kvartalet halvåret halvåret
2019  2018  2019  2018 
Nettoomsättning                                      1 100  817 35%                  1 823 1 431 27%
Rörelseresultat  98 68 44% 154 109 41%
Periodens resultat 73 54 34% 119 85 41%
Resultat per stamaktie 5,03 2,71 85% 8,21 4,64 77%

Bruttomarginal 20,1% 19,3% 20,1% 19,2%
Rörelsemarginal 8,9% 8,3% 8,4% 7,6%

Avkastning på sysselsatt kapital 33% 38% 33% 38%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 18% 6% 18% 6%
Nettoskuld / (Nettokassa) 446 (204) 446 (204)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Andra kvartalet 2019 var vårt starkaste enskilda kvartal hittills. Vi fortsatte att ta marknadsandelar i flertalet av våra viktigaste produktgrupper i en marknad som växte omkring 5%. Maskinförsäljningen ökade med 31% med förbättringar i såväl volym som produktmix. Vi fortsatte även att växa inom eftermarknaden och contracting services. Omsättningen ökade med 35% till en rekordnivå om 1 100 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 8,9% och rörelseresultat förbättrades 44% till    SEK 98m. Samtidigt fortsatte vi etableringen i Kazakstan, fortsatte utbyggnaden av vår anläggning för fabriksrenovering av komponenter i Jekaterinburg, gjorde investeringar i contracting services och betalade en utdelning om 109 MSEK. Rörelsekapitalet var relativt högt vid kvartalets utgång men förväntas återgå till lägre nivåer allteftersom varulagret minskar. Vad gäller framtiden för vår verksamhet är vi fortsatt optimistiska då fundamenta på maskinmarknaderna i Ryssland och Kazakstan alltjämt är starka. Optimismen understöds av de s.k. nationella projekten som håller på att påbörjas, ett program med syfte att ge fart åt Rysslands ekonomi, bl.a. genom ökade investeringar i infrastruktur."

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med över 80 anläggningar och över 1 100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2019/20

Delårsrapport januari-september 2019                          22 november 2019

Bokslutskommuniké januari-december 2019                20 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2019, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/