Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2018

07:35 / 15 February 2019 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 15 februari 2019

STARKASTE KVARTALET NÅGONSIN - IGEN!

FJÄRDE KVARTALET 2018
 •  Nettoomsättningen ökade 68% (76% ökning i rubel) till 1 019 MSEK (606 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 84 MSEK (38 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (6,2%)
 •  EBITDA ökade till 105 MSEK (46 MSEK)
 •  Periodens resultat ökade till 64 MSEK (28 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie uppgick till 4,40 SEK (0,52 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 MSEK (-134 MSEK)
JANUARI - DECEMBER 2018
 •  Nettoomsättningen ökade 26% (34% ökning i rubel) till 3 241 MSEK (2 567 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 274 MSEK (187 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 8,4% (7,3%)
 •  EBITDA ökade till 322 MSEK (214 MSEK)
 •  Periodens resultat ökade till 209 MSEK (151 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie uppgick till 13,22 SEK (8,06 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 150 MSEK (148 MSEK)

MSEK  Fjärde Fjärde % 12 m 12 m %
kvartalet kvartalet 2018  2017 
2018  2017 
Nettoomsättning  1 019  606 68% 3 241 2 567 26%
EBITDA  105 46 130% 322 214 50%
Rörelseresultat  84 38 124% 274 187 46%
Periodens 64 28 127% 209 151 38%
resultat 
Resultat per 4,40 0,52 741% 13,22 8,06 64%
stamaktie 

Avkastning på 41,3% 36,1% 41,3% 36,1%
sysselsatt
kapital 
Rörelsekapital / 1,5% 4,6% 1,5% 4,6%
Nettoomsättning 
Nettoskuld / (303) (312) (303) (312)
(Nettokassa) 

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Fjärde kvartalet var vårt starkaste kvartal någonsin vad gäller både omsättning och resultat. Omsättningen ökade med 68% jämfört med motsvarande period 2017 och var 25% högre än under vårt näst bästa kvartal. Samtidigt lyckades vi fortsätta att sänka rörelsekostnaderna som procent av omsättningen och ökade därmed rörelseresultatet och nettoresultatet med hela 124% respektive 127%. Även för året i sin helhet ökade omsättningen och resultatet rejält. Våra framgångar under 2018 förklaras bl.a. av den växande contracting services-verksamheten samt ökad eftermarknadsförsäljning, särskilt under andra halvåret, och till stor del driven av vårt digitaliseringsprogram. Förutom att utöka den nuvarande verksamheten ingick vi avtal om att bli Volvo CE-återförsäljare i Kazakstan och tog därmed första steget i vår expansion utanför Ryssland. Vad gäller efterfrågan på våra marknader på lång- och medellång sikt är vi fortsatt optimistiska, särskilt med tanke på de signaler som finns om kraftigt ökade infrastruktursatsningar. Slutligen kommer styrelsen föreslå en ordinarie utdelning om 3,75 kronor per aktie och en extrautdelning om 3,75 kronor per aktie, dvs sammanlagt 7,50 kronor per aktie."

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Sedan januari 2019 är Ferronordic även återförsäljare för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2019/20

Delårsrapport januari-mars 2019                                                        14 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019                                                          15 augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019                                               22 november 2019

Bokslutskommuniké januari-december 2019                                      20 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Corneliusson, VD, Tel: +46 70 494 11 22, eller epost: lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019, kl. 07:30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/