Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic ingår slutliga avtal om att bli återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i Tyskland

13:00 / 20 December 2019 Ferronordic Press release

Ferronordic och Volvo Group Trucks Tyskland har ingått avtal om att utse Ferronordic till återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i ett område motsvarande ca 20% av den tyska marknaden för tyngre lastbilar. I samband med detta har Ferronordic även fullföljt förvärvet av elva anläggningar i Tyskland. Ferronordic kommer påbörja verksamheten i Tyskland i januari 2020. Etableringen i Tyskland finansieras med lån från Nordea Bank.

Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar: "Etableringen i Tyskland framskrider som planerat. Förberedelserna är nästan färdiga och vi ser fram emot att komma igång med den nya verksamheten. Samtidigt är jag glad att kunna välkomna våra nya medarbetare, som ansluter Ferronordic från Volvo Group Trucks Tyskland och Auto-Haas. Tillsammans kommer vi att arbeta för att ytterligare stärka Volvo- och Renault Trucks varkumärkesposition i Tyskland, höja kundtillfredsställelsen, samt öka marknadsandelar och lönsamhet."

Avtalen överensstämmer i stort med tidigare avsiktsförklaringar. Från och med januari 2020 blir Ferronordic återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i ett område motsvarande ca 20% av den tyska marknaden för tunga lastbilar. Vidare förvärvar Ferronordic elva anläggningar inom detta område. Nio av anläggningarna drivs Volvo och förvärvas genom inkråmsförvärv. Två av anläggningarna drivs av Auto-Haas GmbH, en befintlig återförsäljare för Volvo och Renault Trucks. Dessa anläggningar förvärvas genom att Ferronordic förvärvar Auto-Haas. Transaktionerna kommer öka Ferronordics personal med ca 230 medarbetare, främst mekaniker och försäljare.

Köpeskillingen för tillgångarna från Volvo och aktierna i Auto-Haas uppgår sammanlagt till ca 195 MSEK*. Detta är ca 85 MSEK lägre än tidigare förväntat, främst p.g.a. att varulager som förvärvas från Volvo är lägre än tidigare uppskattat, samt att Ferronordic inte övertar kundfordringar från Volvo. Köpeskillingen justeras under 2020 när det bokförda värdet på de förvärvade tillgångarna per den 31 december 2019 har fastställts. 

Ferronordic har även ingått avtal med Nordea Bank avseende en lånefacilitet om 30 MEUR. Faciliteten används för att finansiera förvärven samt ytterligare investeringar för att bygga upp den tyska verksamheten.

För mer information hänvisas till Ferronordics pressmeddelanden den 12 september och 7 oktober 2019 och finns tillgängliga på https://ferronordic.com/investors/.

* Enligt växelkursen för EUR/SEK per den 20 december 2019.

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 80 anläggningar och över 1 100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 13:00.

Framåtriktade uttalanden   

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/