Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019

07:30 / 22 November 2019 Ferronordic Press release

Rekordstarkt tredje kvartal

TREDJE KVARTALET 2019
 • Nettoomsättningen ökade 22% (12% ökning i lokal valuta) till 964 MSEK (791 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade 36% till 109 MSEK (80 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,3% (10,1%)
 • Periodens resultat ökade 22% till 74 MSEK (61 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 5,09 SEK (4,17 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95 MSEK (104 MSEK)
JANUARI - SEPTEMBER 2019
 • Nettoomsättningen ökade 25% (21% ökning i lokal valuta) till 2 787 MSEK (2 222 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade 39% till 262 MSEK (189 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,4% (8,5%)
 • Periodens resultat ökade 33% till 193 MSEK (145 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 13,31 SEK (8,82 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -333 MSEK (138 MSEK)

MSEK Tredje Tredje %   Nio Nio %
kvartalet kvartalet månader månader
2019 2018 2019 2018
Nettoomsättning 964 791 22%   2 787 2 222 25%
Rörelseresultat 109 80 36%   262 189 39%
Periodens 74 61 22%   193 145 33%
resultat
Resultat per 5,09 4,17 22%   13,31 8,82 51%
stamaktie
               
Bruttomarginal 21,4% 20,3%     20,6% 19,6%  
Rörelsemarginal 11,3% 10,1%     9,4% 8,5%  
               
Avkastning på 34% 40%     34% 40%  
sysselsatt
kapital
Rörelsekapital/Ne 18% 2%     18% 2%  
ttoomsättning
Nettoskuld / 411 (298)     411 (298)  
(Nettokassa)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Tredje kvartalet var händelserikt. Marknaden för våra huvudsakliga produktgrupper i Ryssland växte med ca 5% och vi såg fortsatt tillväxt inom både maskin- och eftermarknadsförsäljning. Samtidigt gav satsningarna inom contracting services resultat och bidrog till ökad omsättning och högre marginaler. Omsättningen ökade med 22% till 964 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades med 1,1 procentenheter till 11,3%. Rörelseresultatet ökade således med 36% till 109 MSEK, vårt bästa resultat hittills för ett enskilt kvartal. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och nettoskulden minskade jämfört med föregående period. Expansionen i Kazakstan fortsätter och vi har nu verksamhet på sju platser i landet. Samtidigt fortsätter vi förberedelserna för vår anläggning för fabriksrenovering av komponenter, som förväntas öppna under första kvartalet 2020. Under tredje kvartalet offentliggjorde vi även vår avsikt att bli återförsäljare för Volvo och Renault Trucks i Tyskland. I samband med detta skulle vi ta över verksamheten på 11 platser och bli ansvariga för ett försäljningsområde motsvarande ca 20% av den tyska marknaden. Ser vi framåt mot återstoden av 2019 och 2020 tror vi att marknaden fortsätter att återhämta sig i ungefär samma takt som tidigare under 2019, med potential för ytterligare tillväxt om genomförandet av de s.k. Nationella Projekten tar fart." 

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med över 80 anläggningar och över 1 100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2019/20

Bokslutskommuniké januari-december 2019                20 februari 2020

Delårsrapportrapport januari-mars 2020                       13 maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com    

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/