Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic avser att köpa ytterligare två anläggningar i Tyskland

12:00 / 7 October 2019 Ferronordic Press release

Som del av sin planerade etablering i Tyskland avser Ferronordic att köpa ytterligare två anläggningar i Magdeburg och Dessau. Anläggningarna drivs av Auto-Haas GmbH ("Auto-Haas"), en återförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt Volvo Cars. Förvärvet förväntas ske genom förvärv av Auto-Haas. Köpeskillingen förväntas uppgå till ca 36 MSEK*. Under 2020 förväntar sig Ferronordic att de förvärvade anläggningarna kommer generera en omsättning om ca 265 MSEK* med en rörelsemarginal om 3-4%.

Lars Corneliusson, Ferronordics VD, kommenterar: "Vi ser fram emot att fortsätta etableringen i Tyskland, Europas största lastbilsmarknad. Förvärvet av de två anläggningarna är en del av vår strategi att växa och förbättra vårt nätverk i Tyskland. Auto-Haas täcker ett område som passar perfekt med det område vi planerar att ta över från Volvo och vi ser fördelar med att kombinera Auto-Haas verksamhet med den verksamhet vi tar över från Volvo, vilket bäddar för ytterligare tillväxt och lönsamhet."

Ferronordic skulle förvärva Auto-Haas med befintliga tillgångar och skulder, inklusive lastbilar för uthyrning och hänförlig skuld. Verksamheten för Volvo Cars skulle förbli en integrerad del av företaget. Tillsammans med det område som övertas från Volvo skulle Ferronordic täcka ett kombinerat försäljningsområde motsvarande ca 20 % av den tyska marknaden för tunga lastbilar.

Baserat på Auto-Haas årsredovisningar uppskattar Ferronordic att de båda anläggningarna under 2016-2018 genererade en årlig genomsnittlig omsättning om ca 265 MSEK* med en rörelsemarginal på ca 3%. Under 2020 förväntar sig Ferronordic att verksamheten i stort förblir oförändrad. Transaktionen förväntas således få en positiv inverkan på Ferronordics omsättning under 2020 om ca 265 MSEK* med en rörelsemarginal om 3-4%. Operativt kassaflöde förväntas vara positivt från start.

Över tid förväntar sig Ferronordic att såväl omsättning som lönsamhet på de två anläggningarna kommer att förbättras till följd av att Ferronordics affärsmodell tillämpas för att öka andelen av eftermarknadsförsäljningen och Volvo och Renault Trucks marknadsandelar. Ferronordic ser också potentiella synergier då de två anläggningarna integreras med den verksamhet som Ferronordic planerar att överta från Volvo.

Köpeskillingen förväntas uppgå till ca 36 MSEK*, varav ca 25 MSEK* motsvarar företagets förväntade nettotillgångsvärde när transaktionen genomförs. Ca 11 MSEK* motsvarar kompensation för undervärderade tillgångar och/eller goodwill. Transaktionen skulle finansieras med medel från den kreditfacilitet om 30 MEUR som Ferronordic förväntas erhålla från Nordea Bank. Transaktionen förväntas medföra en ökning av koncernens nettoskuld om ca 97 MSEK*, inklusive skuld avseende Auto-Haas uthyrningsverksamhet, och delvis beroende på värderingen av leasingskulder enligt IFRS 16.

Tidsram

Ambitionen är att transaktionen ska genomföras vid utgången av 2019 och att Ferronordic tar över verksamheten fr.o.m. januari 2020, dvs vid samma tidpunkt som Ferronordic skulle ta över den verksamhet som förvärvas för Volvo.

Villkor

Transaktionen är beroende av uppfyllande av villkor, inklusive due diligence, slutliga avtal och erforderliga godkännanden.

Relaterade pressmeddelanden

Om Auto-Haas GmbH

Auto-Haas är en återförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt för Volvo Cars i Dessau och Magdeburg i östra Tyskland. Verksamheten består av försäljning, uthyrning och service av lastbilar och tillhörande utrustning (släpvagnar etc.), samt försäljning och service av bilar. Företaget har 50 anställda.

[image]-----------------------------------------------------

*Enligt växelkursen EUR/SEK den 7 oktober 2019.

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med över 80 anläggningar och över 1 100 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2019, 12:00 CET.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/