Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 2018

07:30 / 10 August 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 10 augusti 2018

VÅRT STARKASTE KVARTAL HITTILLS

ANDRA KVARTALET 2018
 • Nettoomsättningen ökade 4% (15% ökning i rubel) till 817 MSEK (785 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 68 MSEK (62 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (7,9%)
 • EBITDA ökade till 77 MSEK (67 MSEK)
 • Periodens resultat ökade till 54 MSEK (51 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 2,71 SEK (3,61 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 MSEK (147 MSEK)
FÖRSTA HALVÅRET 2018
 • Nettoomsättningen ökade 7% (16% ökning i rubel) till 1 431 MSEK (1 335 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 109 MSEK (100 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (7,5%)
 • EBITDA ökade till 126 MSEK (112 MSEK)
 • Periodens resultat ökade till 85 MSEK (80 MSEK)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 4,64 SEK (5,21 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 MSEK (184 MSEK)

MSEK  Andra Andra kvartalet Första halvåret Första halvåret
kvartalet 2017  2018  2017 
2018 
Nettoomsättning  817 785 1 431 1 335
EBITDA  77 67 126 112
Rörelseresultat  68 62 109 100
Periodens 54 51 85 80
resultat
Nettoskuld / (204) (293) (204) (293)
(Nettokassa)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Andra kvartalet var det starkaste kvartalet hittills i Ferronordics historia med en omsättning om 817 MSEK och ett rörelseresultat om 68 MSEK. Detta var dels ett resultat av förbättrad bruttomarginal, mycket tack vare vår verksamhet inom contracting services, och dels vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete som fortsätter bära frukt. Vi fortsätter även att utöka organisationen och utveckla vårt nätverk. Under kvartalet öppnade vi t.ex. en ny servicestation för lastbilar och anläggningsmaskiner i Rostov-on-Don och anställde ca 30 nya medarbetare, främst mekaniker. Mot bakgrund av den senaste tidens återhämtning av Rysslands ekonomi är vi fortsatt optimistiska vad gäller utvecklingen av den underliggande marknaden, i synnerhet mot bakgrund av de s.k. majdekreten som indikerar kraftigt ökade infrastrukturinvesteringar under de kommande åren."

[image] [image]

Om Ferronordic
Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.
www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                              10 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018                    9 november 2018
Bokslutskommuniké januari - december 2018      15 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2018, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/