Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018

07:00 / 27 April 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 27 april 2018

EFTERFRÅGAN FORTSÄTTER ATT ÖKA

FÖRSTA KVARTALET 2018
 •  Nettoomsättningen ökade 11% (19% ökning i rubel) till 614 MSEK (550 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 41 MSEK (37 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 6,7% (6,8%)
 •  EBITDA uppgick till 48 MSEK (45 MSEK)
 •  Periodens resultat uppgick till 30 MSEK (30 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie ökade till 1,93 SEK (1,60 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 MSEK (37 MSEK)

 MSEK  2018 2017
Första kvartalet  Första kvartalet 
Nettoomsättning  614  550
EBITDA  48  45
Rörelseresultat  41  37
Periodens resultat 30  30

Nettoskuld / (Nettokassa)  (264) (216)

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD OCH KONCERNCHEF:
 • Marknaden för nya maskiner fortsatte att återhämta sig i början av året. Under januari och februari ökade marknaden för vårt produktutbud mätt i enheter med över 50%. Vår egen försäljning under kvartalet mätt i enheter, exklusive dieselgenerator och grävlastare, växte med 22%. Även om marknadsstatistik för mars inte är tillgänglig ännu ser det ut som om vi tappade marknadsandelar. En bidragande orsak var att vi inte hade tillräckligt med mindre grävmaskiner att sälja då marknaden i detta segment växte mer än vi förväntat oss.
 • Verksamheten fortsatte dock att öka i god takt. Under kvartalet genererade vi en omsättning om 614 MSEK, jämfört med 550 MSEK under första kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade med 10% till 41 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 6,7%. Tillväxten skall ses i ljuset av att första kvartalet 2017 var vårt dittills starkaste första kvartal någonsin och representerade en förhållandevis stor andel av helårets försäljning och resultat.
 • Vi fortsatte även att utnyttja vår organisation alltmer effektivt. Tack vare detta minskade kostnaderna i procent av omsättningen under först kvartalet i år. Under de senaste tolv månaderna uppgick försäljnings- och administrationskostnaderna till 11,2% av nettoomsättningen, vilket är det lägsta någonsin för vårt bolag.
 • Vi fortsatte att ändra vår produktmix av sålda maskiner mot större och ofta mer komplexa maskiner med större eftermarknadspotential. Detta ledde till att genomsnittspriset per såld maskin under kvartalet ökade med 14% till 2,1 MSEK. Delvis var detta dock även en följd av att vi saknade grävlastare från Volvo. Under första kvartalet 2017 sålde vi över 20 enheter av dessa maskiner, vilket ännu inte kunde kompenseras med ersättaren från Mecalac.
 • Även om marknaden och verksamheten utvecklas väl består den osäkra politiska situationen. USA införde nyligen ytterligare sanktioner. Vi förväntar oss inte att dessa kommer ha någon direkt väsentlig inverkan på vår verksamhet men det skapar osäkerhet och påverkar sentimentet i och gentemot Ryssland. Vi följer situationen noggrant.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.
www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Datum för finansiell rapportering 2018

Delårsrapport januari-juni 2018                                                         10 augusti 2018

Delårsrapport januari-september 2018                                              9 november 2018

Bokslutskommuniké januari - december 2018                                 15 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2018, kl. 07:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/