Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Årsstämma 2018

12:30 / 27 April 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 27 april 2018

Årsstämman i Ferronordic Machines AB (publ) hölls den 27 april 2018 i Stockholm. I samtliga frågor beslutade stämman i enlighet med de förslag som redogjorts för i kallelsen. De viktigaste besluten sammanfattas nedan.
  •  Utdelning om 60,40 kronor per aktie skall betalas på bolagets preferensaktier. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj 2018.
  •  Utdelning om 1,73 kronor per aktie skall betalas på bolagets stamaktier. Avstämningsdag för utdelningen är den 22 maj 2018.
  •  Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
  •  Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors omvaldes till styrelseledamöter.
  •  Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.
  •  Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt 1 800 000 kronor.
  •  KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  •  Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
  •  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.
  •  Förslag avseende incitamentprogram för medlemmar i koncernens exekutiva och utökade ledningsgrupper godkändes.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april 2018, kl 12:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/