Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2017

08:45 / 22 February 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 22 februari 2018 

FORTSATT TILLVÄXT MEN I LUGNARE TAKT

FJÄRDE KVARTALET 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 13% (13% i rubel) till 606 MSEK (537 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 38 MSEK (21 MSEK; justerat 39 MSEK*)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,2% (3,9%; justerad 7,3%*)
 • EBITDA uppgick till 46 MSEK (45 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 28 MSEK (16 MSEK; justerat 31 MSEK*)
 • Resultatet per stamaktie ökade till 0,52 SEK (0,22 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -141 MSEK (121 MSEK)
JANUARI - DECEMBER 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 55% (37% i rubel) till 2 567 MSEK (1 658 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 187 MSEK (104 MSEK; justerat 132 MSEK*)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,3% (6,3%; justerad 7,9%*)
 • EBITDA uppgick till 214 MSEK (154 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 151 MSEK (84 MSEK; justerat 106 MSEK*)
 • Resultatet per stamaktie ökade till 8,06 SEK (3,03 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (141 MSEK)

MSEK  Fjärde Fjärde 12 12
kvartalet2017  kvartalet2016  månader2017  månader2016 
Nettoomsättning  606 537 2 567 1 658
EBITDA  46 45 214 154
Rörelseresultat  38 21 187 104
Periodens 28 16 151 84
resultat

Justerad EBIT* 38 39 187 132
Justerat 28 31 151 106
resultat*
  
Nettoskuld/(Netto (312) (173) (312) (173)
kassa)

* Justerade belopp exkluderar avskrivning av transaktionsrelaterade immateriella tillgångar till och med maj 2016 samt nedskrivning av anläggningstillgångar under fjärde kvartalet 2016.

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:
 • Marknaden för nya maskiner fortsatte att återhämta sig under kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet och helåret 2016 växte marknaden för vårt utbud av Volvo CE-produkter med 51% respektive 72%.
 • Vår egen omsättning under kvartalet uppgick till 606 MSEK, vilket var en ökning med 13% jämfört med fjärde kvartalet 2016. Omsättningen påverkades negativt av ett antal förlorade respektive uppskjutna affärer.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 38 MSEK, vilket var högre än det rapporterade rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2016 men något lägre än justerad EBIT för samma period.  Detta berodde framförallt på de förlorade respektive uppskjutna affärerna, en lägre bruttomarginal samt vissa nedskrivningar och kostnader av engångskaraktär.
 • Trots en något svagare avslutning på året kan jag konstatera att 2017 var ett bra år för Ferronordic. Vad avser både omsättning och resultat levererade vi våra högsta siffror någonsin. Omsättningen uppgick till 2,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 55% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 187 MSEK, vilket var en ökning med 42% jämfört med justerad EBIT för föregående år.
 • I övrigt var fjärde kvartalet händelserikt. I oktober noterades bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. Samtidigt genomfördes en kapitalanskaffning om ca 200 MSEK, samt en konvertering av större delen av bolagets preferensaktier till stamaktier. I november genomfördes sedan en kontantinlösen av ytterligare preferensaktier. Samtidigt fortsatte vi att utveckla bolaget och förverkliga vår strategi. Under kvartalet påbörjades försäljningen av grävlastare från Mecalac.
 • Beträffande utdelning på bolagets stamaktier kommer styrelsen föreslå att årsstämman beslutar om utdelning med ett belopp om 1,73 kronor per stamaktie.  Vidare avser styrelsen att omedelbart efter årsstämmans avslutande besluta om obligatorisk kontantinlösen av samtliga utestående preferensaktier. 
 • Vad gäller den framtida marknadsutvecklingen är vi fortsatt optimistiska. Behovet att uppgradera infrastrukturen i Ryssland, samt att utöka och förnya maskinpopulationen i landet, är alltjämt stort. Vad gäller de kommande 12 månader förutspår de flesta prognoser att Rysslands ekonomi kommer fortsätta att återhämta sig, och det är rimligt att anta att marknaden för anläggningsmaskiner kommer göra detsamma. Även om marknaden fortfarande befinner sig på en låg nivå tror vi dock inte marknaden kommer växa lika mycket under 2018 som den gjorde under 2017. 

-------------------------------------------

Om Ferronordic 

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018, kl. 08:45. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/