Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordics styrelse har beslutat om obligatorisk inlösen av A-preferensaktier

08:55 / 17 November 2017 Ferronordic Press release

Pressmeddelande
Stockholm den 17 november 2017

Styrelsen i Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic" eller "bolaget") har beslutat att lösa in 66 728 A-preferensaktier, motsvarande hälften av de kvarvarande A-preferensaktierna i bolaget, för en sammanlagd inlösenlikvid om ca 81 miljoner kronor.

I samband med noteringen av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm och erbjudandet att konvertera A-preferensaktier till stamaktier meddelade bolaget sin avsikt att så snart som möjligt lösa in kvarvarande A-preferensaktier mot kontant betalning i enlighet med Ferronordics bolagsordning.

De medel som tillförts bolaget genom nyemissionen av stamaktier i samband med noteringen av stamaktierna samt nyemissionen av stamaktier av serie 2 i samband med konverteringen av B-preferensaktier kommer inte ingå i bolagets fria kapital förrän balansräkningen för räkenskapsåret 2017 har fastställts av årsstämman 2018. Bolagets fria eget kapital enligt senast fastställda balansräkning är således inte tillräckligt för att i nuläget lösa in samtliga kvarvarande A-preferensaktier.

Bolagets fria eget kapital enligt senast fastställda balansräkning är dock tillräckligt för att redan nu lösa in hälften av de kvarvarande A-preferensaktierna, vilket kommer minska den sammanlagda utdelningen på bolagets preferensaktier framöver. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att minska bolagets aktiekapital med ca 5 958 kronor genom inlösen av 66 728 A-preferensaktier, dvs hälften av de kvarvarande A-preferensaktierna.

Styrelsens avsikt är att de 66 728 A-preferensaktier som kvarstår efter inlösen ska lösas in mot kontant betalning när balansräkningen för räkenskapsåret 2017 har fastställts, dvs i samband med årsstämman 2018.

Inlösenförfarandet
  • Innehavare av A-preferensaktier i Ferronordic har rätt och skyldighet att få hälften av sina A-preferensaktier inlösta, innebärande obligatorisk inlösen av sammanlagt 66 728 A-preferensaktier.
  • Fördelningen av vilka aktier som ska lösas in sker i enlighet med bolagsordningen pro rata utifrån antalet A-preferensaktier som innehas på avstämningsdagen. Eftersom endast hela aktier kan lösas in kommer fördelningen av vilka överskjutande aktier som ska lösas in ske genom lottning för det fall fördelningen inte går jämt ut. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd.
  • Inlösenlikviden för varje inlöst A-preferensaktie uppgår till 1 200 kronor samt upplupen ej utbetald utdelning, vilken förväntas uppgå till ca 12,00 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag för bestämmande av vilka A-preferensaktier som ska inlösas är 24 november 2017. Aktieägare som önskar avyttra A-preferensaktier bör observera att försäljning av A-preferensaktier den 23 och 24 november 2017 endast kommer likvidavräknas efter avstämningsdagen. På grund av inlösenförfarandet kommer aktieägare som under dessa dagar säljer fler än hälften av sina A-preferensaktier således inte på likviddagen kunna leverera samtliga sålda A-preferensaktier för sådan försäljning.
  • Utbetalning av inlösenlikvid förväntas ske den 30 november 2017.
  • Inlösen av A-preferensaktier och utbetalning av inlösenlikvid kommer att hanteras av Carnegie Investment Bank AB. Betalning sker till det konto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. För aktieägare som äger A-preferensaktierna via förvaltare sker utbetalning enligt respektive förvaltares rutiner.

Tidplan för inlösenförfarandet

22 november 2017                 Sista dag för handel med A-preferensaktier med rätt till inlösen

24 november 2017                 Avstämningsdag för bestämmande av vilka A-preferensaktier som ska inlösas

30 november 2017                 Utbetalning av inlösenlikvid

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser. www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2017, kl. 08:55.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/