Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordics styrelse har beslutat om inlösen av B-preferensaktier och nyemission av stamaktier av serie 2

08:45 / 6 November 2017 Ferronordic Press release

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 6 november 2017

Styrelsen för Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic" eller "Bolaget") har i enlighet med bolagsordningen och villkoren för konverteringserbjudandet beslutat om inlösen av samtliga B-preferensaktier och nyemission av stamaktier av serie 2.

De 366 544 A-preferensaktier som anmäldes för konvertering har omvandlats till ett motsvarande antal B-preferensaktier. Styrelsen har beslutat att inlösa samtliga 366 544 B-preferensaktier till ett inlösenpris om 650 kronor per aktie jämte upplupen ej utbetald utdelning, samt att emittera 3 199 101 stamaktier av serie 2 till innehavarna av de inlösta B-preferensaktierna. Teckningskursen för stamaktierna av serie 2 uppgår till 75 kronor per aktie. Inlösen och nyemissionen sker i enlighet med bolagsordningen och villkoren för konverteringserbjudandet samt med stöd av årsstämmans bemyndigande till styrelsen att emittera stamaktier av serie 2.

Den sammanlagda inlösenlikviden uppgår till ca 240 miljoner kronor vilken kvittats mot den sammanlagda emissionslikviden om ca 240 miljoner kronor. I enlighet med bolagsordningen kommer det överskjutande beloppet, som sammanlagt uppgår till ca 32 000 kronor (multiplicerat med två), utbetalas kontant senast den 2 december 2017 till de aktieägare vars aktier blivit inlösta.

Med anledning av inlösen och nyemissionen kommer antalet aktier i Ferronordic öka från 11 833 333 aktier till 14 665 890 aktier, varav 11 333 333 stamaktier, 3 199 101 stamaktier av serie 2 och 133 456 A-preferensaktier. Aktiekapitalet kommer öka med 252 899 kronor från 1 056 515 kronor till 1 309 414 kronor.

Som kommunicerats tidigare är styrelsens avsikt att stamaktierna av serie 2 ska omvandlas till stamaktier (och således bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm) omkring den 27 december 2017.

Tidsplan

+---------+---------------------------------------------------------------------+
|Datum |Åtgärd |
+---------+---------------------------------------------------------------------+
|13 |Förväntad dag för erhållande av stamaktier av serie 2 |
|november | |
|2017 | |
+---------+---------------------------------------------------------------------+
|2 decembe|Senaste dag för utbetalning av överskjutande belopp |
|r 2017 | |
+---------+---------------------------------------------------------------------+
|27 |Förväntad dag för omvandling av stamaktier av serie 2 till stamaktier|
|december | |
|2017 | |
+---------+---------------------------------------------------------------------+

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser. www.ferronordic.com 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att konvertera, förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ferronordic. Inbjudan till berörda personer att konvertera aktier i Ferronordic eller att förvärva aktier i Ferronordic kommer endast att ske genom de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospekten innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte acceptera ett erbjudande om att konvertera eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic får erbjudas, säljas, konverteras, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Ferronordic genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Ferronordic, eller genomföra ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/