Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

12:30 / 5 July 2022 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 6,4% och uppgick till 981,2 (922,3) MSEK.
 
  • Driftnettot ökade med 7,0% och uppgick till 687,1 (642,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (69,6)%.
 
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12,2% och uppgick till 533,0 (475,1) MSEK, per stamaktie av serie A 2,91 (2,60) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.
 
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 030 (1 000) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37 126,3 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 895,6 (1 215,6) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 1 045,4 (1 505,1) MSEK, per stamaktie av serie A 5,46 (8,01) kr.

  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Stockholm den 5 juli 2022

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl 12:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/