Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner fastställer nya mål

15:45 / 17 September 2020 Fastpartner Press release

Styrelsen för Fastpartner har vid dagens styrelsemöte fastställt nya mål för 2025.

Finansiella mål:
 • Rullande årligt förvaltningsresultat skall uppgå till 1 500 MSEK
 • Förvaltningsresultat per stamaktie av serie A skall öka >10% per år
 • Avkastning på eget kapital skall uppgå till >12% per år
 • Nettobelåningsgraden skall vara <48%>
 • Räntetäckningsgraden skall vara >3x
 • Säkerställd belåningsgrad skall vara <30%>
 • Bolagets totala låneportfölj skall till 70% utgöras av grön finansiering
 • Uppnå ratingnivå Baa1
Operationella mål:
 • Överskottsgraden skall uppgå till minst 75%
 • Hela fastighetsbeståndet skall vara fullt digitaliserat
 • NKI (nöjd kund-index) skall överstiga 75
Miljömål:
 • Volymen miljöcertifierade fastigheter skall öka med >10% per år och utgöra >80% av fastighetsvärdet
 • CO\2\e utsläppen skall minska med >15% per år
 • Energianvändningen skall minska med >1% per år i befintligt bestånd
 
 • Fastpartners vision är att uppnå 100% klimatneutralitet år 2030.

Utdelning:

Bolaget skall generera en stabil ökande årlig utdelning per stamaktie av serie A och utgöra minst 1/3 av förvaltningsresultatet per år.

- Fastpartners nya mål understryker bolagets kvalité och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt där vårt arbete med ESG-frågor är centrala, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 17 september 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020 kl 15:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/