Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

15:00 / 26 April 2018 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 11,4% och uppgick till 362,7 (325,6) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 12,4% och uppgick till 228,4 (203,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 63,0 (62,4)%. 

  • Förvaltningsresultatet ökade till 171,8 (148,7) MSEK, per stamaktie 2,85 (2,47) kr. 

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 745 (725) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 20 397,2 (20 116,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 266,9 (290,9) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 343,4 (424,0) MSEK, per stamaktie 5,54 (6,87) kr. 

  • Det är FastPartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som FastPartner tidigare informerat om kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

  
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se 

  
Denna information är sådan information som FastPartner AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl 15:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/