Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 2017

13:00 / 15 February 2018 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 6,2% och uppgick till 1 349,0 (1 270,8) MSEK. 
  • Driftnettot ökade med 6,0% och uppgick till 904,0 (853,2) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,0 (67,1)%. 
  • Förvaltningsresultatet ökade till 666,9 (615,8) MSEK, per stamaktie 11,06 (11,12) kr. 
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 725 (625) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 20 116,0 (17 394,2) MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 934,8 (1 477,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 451,0 (1 598,6) MSEK, per stamaktie 23,43 (28,18) kr.
  • FastPartner avyttrade under första kvartalet två fastigheter till ett gemensamt ägt bolag med Slättö, i vilket FastPartner äger 30%, till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 MSEK vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under andra kvartalet år 2018.
  • Det är FastPartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som FastPartner tidigare informerat om kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,30 (4,0) kr per stamaktie samt en aktiesplit 3:1 per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se 

Denna information är sådan information som FastPartner AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl 13:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/