Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

11:30 / 7 July 2015 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 21,7% och uppgick till 547,9 (450,2) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 23,2% och uppgick till 366,8 (297,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,9 (66,1)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 238,5 (185,6) MSEK, per stamaktie 4,45 (3,50) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 545 MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 100,0 (12 046,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 793,4 (132,5) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ och Newsec.
  • Resultat efter skatt uppgick till 839,6 (228,8) MSEK, per stamaktie 15,42 (3,98) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:

-       Ett fastighetsvärde överstigande 15 mdr
-       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

   
Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
7 juli 2015 kl 11:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/